โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  4. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นให้เกิดความรักและภาคภูมิใจ
  5. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ สะอาด  ถูกสุขลักษณะสวยงาม  และน่าอยู่  
  6. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
  7. จัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

   

  เป้าหมาย (Objective)

  1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  
  2. นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. ครูนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  4. นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
  5. สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สะอาด  ถูกสุขลักษณะ สวยงาม  และน่าอยู่  
  6. ครูและนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา
  7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการที่มีคุณภาพ  

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-12 15:08:19 น.

โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sanluangsamakki@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ โทรศัพท์: 0898533262 อีเมล์: plai_ppp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]