โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

            ภายในปี  2565  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี  ส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีความรู้ คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษาสิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น  เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

   

  ปรัชญาโรงเรียน

            ปัญฺญาโลกสฺมิ  ปชฺโช      ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-12 15:08:19 น.

โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sanluangsamakki@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ โทรศัพท์: 0898533262 อีเมล์: plai_ppp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]