โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ

  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง  ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๐  เนื้อที่แปลงโรงเรียนปัจจุบันมีเนื้อที่  ๒๒ไร่  ๓ งาน  ๖๔  ตารางวา  แปลงที่  ๒  เป็นที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรก  มีเนื้อที่  ๔  ไร่  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านแม่ต๋ำกลาง  มีเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน  คือ

  บ้านแม่ต๋ำกลาง  หมู่ที่  ๕  ตำบลแม่ต๋ำ

  บ้านสันเวียง  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ต๋ำ

  บ้านสันติชัย  หมู่ที่  ๗  ตำบลตาดควัน

  บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์  หมู่ที่  ๑๑   ตำบลแม่ต๋ำ

  โดยมี  นายเลื่อน  ช่างกันทา  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูผู้สอน  ๒  คน  นักเรียน  ๕๖  คน และมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นลำดับ  ดังต่อไปนี้

  ตุลาคม  ๒๕๐๙  มีการโอนโรงเรียนไปอยู่ในสังกัดอยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย

  พ.ศ.  ๒๕๑๓  นายสัมฤทธิ์  มหิศรางกุล  เป็นครูใหญ่ในปีนี้  มีนักเรียน  ๒๑๖  คน  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงประถมศึกษาปีที่  ๔

  พ.ศ.  ๒๕๑๕  นายแสวง  กาบจันทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่     โรงเรียนได้อนุมัติ ให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗

  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ได้รับงบประมาณจาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารเรียน  แบบ  ชร.๐๑๗  งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  และราษฎรสบทบอีก  ๑๐,๐๐๐  บาท

  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานจำนวน  ๑  หลัง  แบบกรมสามัญ  ราคา  ๒๕,๐๐๐  บาท  ได้รับงบสร้างบ้านพักครูจำนวน  ๒  หลัง  ราคา  ๓๐,๐๐๐

  พ.ศ.  ๒๕๒๑  นายมหิทธิศักดิ์  เจริญสุข  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีครูผู้สอน  ๑๖ คน  นักเรียน  ๔๖๘  คน  นักการภารโรง  ๑  คน  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน  ๑  หลัง  ราคา  ๔๐,๐๐๐  บาท  และราษฎรได้ร่วมมือกันขุดบ่อน้ำ  ๑  บ่อ  กว้าง  ๑.๒๐  เมตร  ลึก  ๑๕  เมตร

  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นางสาวจันทรา  เค้าโคน  รักษาราชการแทนเนื่องจากนายมหิทธิศักดิ์  เจริญสุข  ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมขนาด  ๕  ที่นั่ง  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท

  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน     ชร.๐๑๗  ชั้นล่าง  จำนวน  ๕  ห้อง

  ห้องละ  ๒๕,๐๐๐  บาท

  พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากมูลนิธิรักเมืองไทยซึ่งมี ฯพณฯท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  เป็นประธานในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐  บาท  ส้วมขนาด  ๔  ที่นั่ง  ๑ หลัง  ราคา  ๓๕,๐๐๐  บาท  สร้างประปาโรงเรียนอีก  ๑๗,๙๘๐

  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  งบสนับสนุนจากมูลนิธิรักเมืองไทยเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์และวีดีโอ  เป็นเงินจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

  งบสนับสนุนจากหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเขต  ๕  ลำปาง  ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดพื้นที่  ๖  ไร่  และงบจากกรมประมงขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  พื้นที่  ๑  ไร่

  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๓๐  ฯพณฯท่านเปรม  ติณสูลานนท์  ได้มาเป็นประธานเปิดเรียนรักเมืองไทยที่ทางมูลนิธิรักเมืองไทยได้บริจาคงบประมาณมาก่อสร้าง งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐    บาท

  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลแม่ต๋ำ(แม่ต๋ำกลาง)

  ๗   เมษายน พ.ศ.  ๒๕๔๓  นายสุข  สุวงศ์เครือ  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายมหิทธิศักดิ์  เจริญสุข  ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณราชการก่อนอายุ ราชการ

  ได้รับงบสนับสนุนจากศิษย์เก่าและราษฎรในเขตบริการ  สร้างห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  และสร้างที่แปรงฟันของเด็กนักเรียนเป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท

  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ได้รับการสนับสนุนจากราษฎรและการขายปลาจากสระโรงเรียน  ก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนเป็นมูลค่า  ๔๐,๐๐๐  บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักเมืองไทย  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมเครื่องพิมพ์  จำนวน  ๒  ชุด  คิดเป็นมูลค่า  ๘๐,๐๐๐  บาท

  วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  นายประหยัด  ตามวงค์  ได้รับการย้ายมาจากโรงเรียนสันปูเลย  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  นายสุข  สุวงศ์เครือ  ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณราชการ

  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้รับงบจากราชการเพื่อก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  ๑  สนาม  พร้อมอุปกรณ์สนาม  ในงบประมาณจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    

  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิรักเมืองไทย  โดยฯพณฯท่านเปรม  ติณสูลานนท์  ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำจำนวน ๒ ถัง  พร้อมสารกรองและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน  ๔๒๕๕๓.๕๐  บาท

  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้ก่อสร้างเสาธงของทางโรงเรียนแทนของเก่าที่ชำรุด  และอยู่ในระดับต่ำกว่าลานกีฬาอเนกประสงค์  สิ้นงบประมาณ ๑๒,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาท)

  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้ก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ที่เก็บรถได้จำนวน  ๖  คัน  เสาคอนกรีต  หลังคาโครงสร้างมุงกระเบื้อง  สิ้นค่าก่อสร้างจำนวนเงิน  ๑๘,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

  ๑๕ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มูลนิธิรักเมืองไทยได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน จำนวน  ๕  เครื่อง  คิดเป็นเงิน  ๙๐,๐๐  บาท

  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประชาชนในเขตบริการจำนวน  ๔ หมู่บ้านช่วยกันสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ใฝ่ระยะ ๑๐๙  เมตร ด้านหน้าอาคารเรียนซึ่งใช้งบประมาณที่จากผ้าป่าศิษย์เก่าเป็น

  จำนวนเงิน ๔๗,๐๐๐  บาท

  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สร้างป้ายโรงเรียนใหม่ใช้งบประมาณจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบของทางโรงเรียนรวมเป็นเงิน จำนวน  ๒๓,๗๕๙  บาท

  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนระยะทาง ๔๓ เมตรใช้งบก่อสร้างจำนวน ๑๒,๙๗๘  บาท

  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้รับเงินจากผ้าป่าศิษย์เก่า ก่อสร้างส้วมจำนวน  ๔  ห้องใช้งบประมาณ  จำนวน  ๓๒,๒๘๐  บาท

  มีนาคม    ๒๕๔๘  เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนอนุบาลแม่ต๋ำ(แม่ต๋ำกลาง)   เป็นโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางตามเดิม

  ๑   มีนาคม  ๒๕๕๐ นายมรกต อนุเคราะห์ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายประหยัด   ตามวงค์

  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา มีครูทั้งสิ้น ๑๐ คน นักเรียนชาย  จำนวน ๕๕ คน  นักเรียนหญิง จำนวน ๔๔ คน รวมทั้งสิ้น  ๙๙ คน  โดยมีนายมรกต   อนุเคราะห์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ๒๒    มีนาคม   ๒๕๕๐   โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางประสบภัยธรรมชาติ  วาตภัย  พัดโครงสร้างหลังคา  เสา  คาน  อาคารรักเมืองไทย ( ๘ ) และอาคารไม้  ชร.๐๑๗   แตกหัก  ชำรุด เสียหายเป็นจำนวนมาก   เอกสาร ทางราชการและวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์ เสียหาย

  กันยายน  ๒๕๕๐ ปรับปรุง  ห้องสมุดจากการสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท

  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ได้รับมอบอาคารเรียน ชร. ๐๑๗ งบ ซ่อมแซมจำนวน ๔๒๐,๐๐๐  บาท

  ธันวาคม ๒๕๕๐  รับมอบอาคารเรียน แบบ  สปช.๑๐๒/๒๖ จำนวน ๓  ห้องเรียน งบประมาณ  ๙๔๐,๐๐๐ บาท

  เมษายน  ๒๕๕๑ ต่อเติมห้องพักครู งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท กรองน้ำดื่มสะอาด ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณศุภนิมิต แห่งประเทศไทย

  กันยายน ๒๕๕๑ รับมอบอาคารรักเมืองไทย จากการซ่อมแซมของ นพค.๓๕ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท

  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียนความยาว ๑๓๕ เมตร งบประมาณจากทางราชการ ๒๕๐,๐๐๐  บาท และงบผ้าป่าศิษย์เก่า

  เมษายน  ๒๕๕๒  ปรับปรุงอาคาร  ชร.๑๐๗ชั้นบน  ทำเป็นห้องสมุดงบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างเตาเผาขยะ ๑๒,๐๐๐ บาท  ล้อมรั้วลวดหนามสระเลี้ยงปลา ความยาว  ๒๕๐  เมตร  ปูพื้นห้องเรียน  ป.๑-ป.๓   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท  และปรับปรุงสนามเด็กเล่น  งบประมาณ ๑๒,๐๐๐  บาท

  เมษายน  ๒๕๕๓ ปรับปรุงศาลากองอำนวยการ งบประมาณผ้าป่าศิษย์เก่า ๑๐๐,๐๐๐  บาท

  ๒๕๕๕  สร้างแท็งค์น้ำ และน้ำดื่มสะอาด ๗๐,๐๐๐  บาท

  ๒๕๕๖ สร้างรั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียนความยาว ๑๓๐ เมตร และป้ายโรงเรียน ความยาว ๖ เมตร  งบประมาณผ้าป่าศิษย์เก่า และเงินบริจาคของคณะครูและประชาชนในเขตบริการ ๒๕๐,๐๐๐  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:17:33 น.

โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053190657 อีเมล์: maetamklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรุง ทาโน โทรศัพท์: 0870514260 อีเมล์: dkthano@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]