โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจและเป้าหมายสถานศึกษา

   

  พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาตามศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน โดยนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
  4. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร

   

  เป้าประสงค์

  1.นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นักเรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

  5.ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:17:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมรกต อนุเคราะห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิทูร นันทสุวรรณ

 • นายกรุง ทาโนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,545
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053190657 อีเมล์: maetamklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรุง ทาโน โทรศัพท์: 0870514260 อีเมล์: dkthano@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]