โรงเรียนบ้านบ่อแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. พัฒนานักเรียนให้มีวินัยในตนเองและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนปรับปรุง พัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ของประเทศ และของโลก
  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต  เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

   

  เป้าประสงค์(Goal)

  1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสุขภาพดี
  2. นักเรียนมีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:22:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมผล ศิริวงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาทินี สุวรรณญาณะ

 • นางวิไลวรรณ ถาหมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,484
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ ยะตั๋น โทรศัพท์: 0903214278 อีเมล์: yatan_226@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]