โรงเรียนบ้านบ่อแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน(Vision)

                   โรงเรียนบ้านบ่อแสง  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคนดี  สุขภาพดี  มีวินัยในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานที่จะดำรงชีวิต   

  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ปรัชญา

  นัตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:22:20 น.

โรงเรียนบ้านบ่อแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวตินันภรณ์ ทนันชัย โทรศัพท์: 0848093453 อีเมล์: numkeangza@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]