โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนอนุบาลตาดควันแต่เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๔๘๒  ที่ศาลาวัดบ้านแม่ต๋ำหลวง (วัดบ้านแม่ต๋ำเหนือ)  ตำบลยางฮอม  อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย       โดยนายอำเภอเทิงขณะนั้น  เปิดสอนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ มีนายบุญยืน  วรรณดี             เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติขณะนั้น

                 ๑  พฤษภาคม ๒๔๘๓ ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่เศษ ซึ่งก็คือที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบัน  ต่อมาทางโรงเรียนร่วมกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันบริจาคซื้อที่ดินให้กับโรงเรียน  รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ ๔  ไร่เศษ   จนถึงปัจจุบันนี้

               พ.ศ.๒๔๘๗  ร.ต.ต.สะอาด    สุจริตจันทร์ นายอำเภอเทิง และนายชาย   สุวรรณหิตาทรศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลังเป็นแบบ ป.๑ข  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  สร้างแล้วเสร็จในวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๙  เดือนตุลาคม  ๒๕๑๕  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท

             ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๙  ข้าราชการครู  นักการภารโรง  ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ร่วมกันสร้างรั้วโรงเรียนทั้ง  ๔  ด้าน  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท

             ๒๐ กันยายน ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ ๒ แบบกรมสามัญงบประมาณ  ๔๕,๐๐๐   บาท 

              พ.ศ.  ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบชร.๐๑ งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท

              พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบชร๐๑ขนาด ๔ ห้องเรียนงบประมาณ๕๒๙,๗๕๐ บาท

              พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบชร๐๘ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาทส้วมแบบสปช.๖๐๑/๒๖  ขนาด ๔ ที่นั่ง   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

              พ.ศ.  ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๒/๒๖ จำนวน ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๔๔๒,๐๐๐ บาท

              พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะครู ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา  เอกชน  หน่วยราชการอื่นๆได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า   งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐ บาท

              พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะครูและนักการภารโรง  ร่วมกันบริจาคเงินซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อเข็ญ ๔,๘๐๐  บาท   และได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.๑  งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

              พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสาขาที่โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ โดยส่งนายบุญยาม   กาศโอสถ    และ        นายสมบูรณ์    ถาหมี    ไปทำการสอน

              พ.ศ. ๒๕๓๒  คณะครู  ภารโรง   และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันบริจาคเงินปรับและถมสนาม จำนวน   ๓๐,๐๐๐  บาท

              พ.ศ  ๒๕๓๓  คณะครู และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือที่ชำรุด  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

              พ.ศ ๒๕๓๙  คณะครู  นักการภารโรง  ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารสหกรณ์ร้านค้า   จำนวน๒๐,๐๐๐ บาท

              พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะครู  ภารโรง  คณะกรรมการโรงเรียน  ชมรมศิษย์เก่าและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีสร้างรั้วและป้ายโรงเรียนด้านหน้างบประมาณ ๔๐,๐๐๐  บาท

              พ.ศ. ๒๕๔๒ คุณเขียน   ริทะยะ พร้อมครอบครัว คุณอารีย์  ปัญญะธารา พร้อมครอบครัวบริจาคเงินจำนวน  ๑๒,๐๐๐  บาท  สร้างประตู ๒ ด้าน  พร้อมโคมไฟ ๔ ดวง ได้รับงบประมาณแบบทำเองเทพื้นอาคารชั่วคราวจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมประตูโรงฝึกงาน ๔ ประตู ๒๐,๐๐๐ บาท

                ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๒   ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำตำบล  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลตาดควัน

                ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                  พ.ศ. ๒๕๔๓  โครงการ”สู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า”  ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐  บาท

                  พ.ศ. ๒๕๔๔  โครงการ “ สู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า” ได้รับงบประมาณจัดสร้างประปาโรงเรียน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐  บาท

                  พ.ศ. ๒๕๔๕ โครงการ  “สู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า” ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท   งบประมาณปรับปรุงห้องสมุด  ๒๐,๐๐๐  บาท รวม ๔๒,๐๐๐ บาท 

                  พ.ศ. ๒๕๔๕ งบประมาณจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ยาว  ๑๘๔ เมตร งบประมาณ ๙๕,๗๐๔ บาท  ลานกีฬาอเนกประสงค์ งบจาก สปช. งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

                  พ.ศ. ๒๕๔๖ โครงการ “สู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า”  ได้รับงบประมาณ  ๔๑,๑๕๕  บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และคอมพิวเตอร์  ๑ ชุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

  ปัจจุบัน  เปิดทำการสอน  ๒ ระดับ  คือระดับก่อนประถม  คืออนุบาล ๑  และอนุบาล ๒ จำนวนนักเรียน  ๔๕ คน  ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนนักเรียน ๑๐๓ คน   รวมนักเรียนทั้งสิ้น   ชาย    ๖๑ คน หญิง ๗๒ คน รวม ๑๔๕ คน    จำนวนครูทั้งสิ้น ๙  คน นักการภารโรง ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ ๓ จำนวน ๑ คน  มี นายสุบิน  ชัยนุภาพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:11 น.

โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53194134 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวณัฐยา คนเก่ง โทรศัพท์: 081-1116922 อีเมล์: wanattaya_k@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]