โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

  ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๕. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการแก่ชุมชน

  ๖. ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาโรงเรียน

   

  เป้าหมายของโรงเรียน

  ๑.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  ๒.  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถ

        ในการสื่อสาร (ตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)

  ๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการแก่ชุมชน

  ๖.  สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและยึดหลักธรรมาภิบาล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:11 น.

โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53194134 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวณัฐยา คนเก่ง โทรศัพท์: 081-1116922 อีเมล์: wanattaya_k@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]