โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           

                     โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์  ตั้งอยู่ที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๔  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทย ม้ง เย้า  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๒ งาน

          พ.ศ. ๒๕๒๐ อาสาสมัครชุดคุ้มครองคุ้มครองหมู่บ้านได้ร่วมจัดตั้งโรงเรียนและผลัดเปลี่ยนกันสอน

          พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมการศึกษานอกห้องเรียนได้จัดจ้างอาสาสมัครเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน เปิดเป็นเป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา (ศศช.) เปิดการสอนแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

         พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนสาขา  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ ตำบลแม่ต่ำ สปก.พญาเม็งราย  โดยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านร้องขอ ได้รับอนุญาตทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดทำการสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ และตั้งชื่อเป็น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ สาขาบ้านใหม่สุขสันต์ มี นายบุญยาม  กาศโอสถ  รักษาราชการครูใหญ่

        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๒ ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ตั้งเป็น โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดกลุ่มโรงเรียนแม่ต๋ำ สปอ.พญาเม็งราย  สปจ.เชียงราย มีครูใหญ่ท่านแรก คือ นายจำนง  บุญมี 

     ปัจจุบันทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีโรงเรียนสาขา คือ สาขาบ้านมูเซอ 

  ทำการสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

                     โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์  ตั้งอยู่ที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๔  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทย ม้ง เย้า  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๒ งาน

          พ.ศ. ๒๕๒๐ อาสาสมัครชุดคุ้มครองคุ้มครองหมู่บ้านได้ร่วมจัดตั้งโรงเรียนและผลัดเปลี่ยนกันสอน

          พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมการศึกษานอกห้องเรียนได้จัดจ้างอาสาสมัครเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน เปิดเป็นเป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา (ศศช.) เปิดการสอนแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

         พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนสาขา  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ ตำบลแม่ต่ำ สปก.พญาเม็งราย  โดยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านร้องขอ ได้รับอนุญาตทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดทำการสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ และตั้งชื่อเป็น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ สาขาบ้านใหม่สุขสันต์ มี นายบุญยาม  กาศโอสถ  รักษาราชการครูใหญ่

        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๒ ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ตั้งเป็น โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดกลุ่มโรงเรียนแม่ต๋ำ สปอ.พญาเม็งราย  สปจ.เชียงราย มีครูใหญ่ท่านแรก คือ นายจำนง  บุญมี 

     ปัจจุบันทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีโรงเรียนสาขา คือ สาขาบ้านมูเซอ 

  ทำการสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

                     โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์  ตั้งอยู่ที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๔  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทย ม้ง เย้า  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๒ งาน

          พ.ศ. ๒๕๒๐ อาสาสมัครชุดคุ้มครองคุ้มครองหมู่บ้านได้ร่วมจัดตั้งโรงเรียนและผลัดเปลี่ยนกันสอน

          พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมการศึกษานอกห้องเรียนได้จัดจ้างอาสาสมัครเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน เปิดเป็นเป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา (ศศช.) เปิดการสอนแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

         พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนสาขา  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ ตำบลแม่ต่ำ สปก.พญาเม็งราย  โดยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านร้องขอ ได้รับอนุญาตทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดทำการสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ และตั้งชื่อเป็น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ สาขาบ้านใหม่สุขสันต์ มี นายบุญยาม  กาศโอสถ  รักษาราชการครูใหญ่

        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๒ ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ตั้งเป็น โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดกลุ่มโรงเรียนแม่ต๋ำ สปอ.พญาเม็งราย  สปจ.เชียงราย มีครูใหญ่ท่านแรก คือ นายจำนง  บุญมี 

     ปัจจุบันทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีโรงเรียนสาขา คือ สาขาบ้านมูเซอ 

  ทำการสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

                     โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์  ตั้งอยู่ที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๔  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทย ม้ง เย้า  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๒ งาน

          พ.ศ. ๒๕๒๐ อาสาสมัครชุดคุ้มครองคุ้มครองหมู่บ้านได้ร่วมจัดตั้งโรงเรียนและผลัดเปลี่ยนกันสอน

          พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมการศึกษานอกห้องเรียนได้จัดจ้างอาสาสมัครเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน เปิดเป็นเป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา (ศศช.) เปิดการสอนแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

         พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนสาขา  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ ตำบลแม่ต่ำ สปก.พญาเม็งราย  โดยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านร้องขอ ได้รับอนุญาตทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดทำการสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ และตั้งชื่อเป็น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ สาขาบ้านใหม่สุขสันต์ มี นายบุญยาม  กาศโอสถ  รักษาราชการครูใหญ่

        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๒ ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ตั้งเป็น โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดกลุ่มโรงเรียนแม่ต๋ำ สปอ.พญาเม็งราย  สปจ.เชียงราย มีครูใหญ่ท่านแรก คือ นายจำนง  บุญมี 

     ปัจจุบันทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีโรงเรียนสาขา คือ สาขาบ้านมูเซอ 

  ทำการสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

                     โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์  ตั้งอยู่ที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๔  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทย ม้ง เย้า  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๒ งาน

          พ.ศ. ๒๕๒๐ อาสาสมัครชุดคุ้มครองคุ้มครองหมู่บ้านได้ร่วมจัดตั้งโรงเรียนและผลัดเปลี่ยนกันสอน

          พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมการศึกษานอกห้องเรียนได้จัดจ้างอาสาสมัครเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน เปิดเป็นเป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา (ศศช.) เปิดการสอนแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

         พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนสาขา  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ ตำบลแม่ต่ำ สปก.พญาเม็งราย  โดยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านร้องขอ ได้รับอนุญาตทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดทำการสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ และตั้งชื่อเป็น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ สาขาบ้านใหม่สุขสันต์ มี นายบุญยาม  กาศโอสถ  รักษาราชการครูใหญ่

        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๒ ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ตั้งเป็น โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดกลุ่มโรงเรียนแม่ต๋ำ สปอ.พญาเม็งราย  สปจ.เชียงราย มีครูใหญ่ท่านแรก คือ นายจำนง  บุญมี 

     ปัจจุบันทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีโรงเรียนสาขา คือ สาขาบ้านมูเซอ 

  ทำการสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

                     โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์  ตั้งอยู่ที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๔  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทย ม้ง เย้า  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๒ งาน

          พ.ศ. ๒๕๒๐ อาสาสมัครชุดคุ้มครองคุ้มครองหมู่บ้านได้ร่วมจัดตั้งโรงเรียนและผลัดเปลี่ยนกันสอน

          พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมการศึกษานอกห้องเรียนได้จัดจ้างอาสาสมัครเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน เปิดเป็นเป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา (ศศช.) เปิดการสอนแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

         พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนสาขา  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ ตำบลแม่ต่ำ สปก.พญาเม็งราย  โดยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านร้องขอ ได้รับอนุญาตทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดทำการสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ และตั้งชื่อเป็น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ สาขาบ้านใหม่สุขสันต์ มี นายบุญยาม  กาศโอสถ  รักษาราชการครูใหญ่

        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๒ ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ตั้งเป็น โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดกลุ่มโรงเรียนแม่ต๋ำ สปอ.พญาเม็งราย  สปจ.เชียงราย มีครูใหญ่ท่านแรก คือ นายจำนง  บุญมี 

     ปัจจุบันทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีโรงเรียนสาขา คือ สาขาบ้านมูเซอ 

  ทำการสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

                     โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์  ตั้งอยู่ที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๔  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทย ม้ง เย้า  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๒ งาน

          พ.ศ. ๒๕๒๐ อาสาสมัครชุดคุ้มครองคุ้มครองหมู่บ้านได้ร่วมจัดตั้งโรงเรียนและผลัดเปลี่ยนกันสอน

          พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมการศึกษานอกห้องเรียนได้จัดจ้างอาสาสมัครเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน เปิดเป็นเป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา (ศศช.) เปิดการสอนแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

         พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดเป็นโรงเรียนสาขา  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ ตำบลแม่ต่ำ สปก.พญาเม็งราย  โดยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านร้องขอ ได้รับอนุญาตทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดทำการสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ และตั้งชื่อเป็น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ สาขาบ้านใหม่สุขสันต์ มี นายบุญยาม  กาศโอสถ  รักษาราชการครูใหญ่

        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๒ ได้รับคำสั่งอนุมัติให้ตั้งเป็น โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดกลุ่มโรงเรียนแม่ต๋ำ สปอ.พญาเม็งราย  สปจ.เชียงราย มีครูใหญ่ท่านแรก คือ นายจำนง  บุญมี 

     ปัจจุบันทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีโรงเรียนสาขา คือ สาขาบ้านมูเซอ 

  ทำการสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:19:27 น.

โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: maisuksan_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ จุ่มจันทร์ โทรศัพท์: 0612684885 อีเมล์: pauypf@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]