โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

                  ๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย

                  ๓. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

                  ๔. อนุรักษ์  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                  ๕. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

   

  เป้าหมาย

                 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

                 ๒.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง

                 ๓. พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

   

  กลยุทธ์

  ๑. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒. พัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดำหริ

  ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ

  ๔. ชุมชุนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

   

  อัตลักษณ์ของผู้เรียน

             มัธยัสถ์  ประหยัด  อดออม

   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:19:27 น.

โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: maisuksan_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ จุ่มจันทร์ โทรศัพท์: 0612684885 อีเมล์: pauypf@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]