• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่  168

            ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2481 สถานที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดไม้ยาเก่า มีเนื้อที่ 3 ไร่ โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน เปิดสอนชั้น ป.1 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลบ้านไม้ยาเก่า” มีนายชุม  ยาลังกาญจน์  เป็นครูใหญ่คนแรก 

            ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2501 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านไม้ยา(ราษฎร์ประสานมิตร)"

            ในปี พ.ศ  2514 ได้รวมโรงเรียนบ้านไม้ยา“ราษฎร์ประสานมิตร” กับโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ”วงศ์ประชาสามัคคี” เข้าด้วยกัน ขยายชั้นเรียน จนถึงประถมปลาย(ชั้น ป.7) เนื่องจากอาคารเรียนทรุดโทรม  สถานที่คับแคบ  จึงได้ย้ายมาปลูกสร้างในที่ดินสงวนของโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ "วงศ์ประชาสามัคคี"  เนื้อที่ 12 ไร่

            ในปี พ.ศ. 2516 ชาวบ้านไม้ยาและบ้านห้วยเดื่อ ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพไทย – อเมริกันที่จัดการโดดร่มแบบผาดโผนจัดหางบประมาณสมทบกับทางราชการ จัดสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ชร.017  1 หลัง 5 ห้องเรียน โดยเริ่มก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2518   พร้อมกับทางโรงเรียนร่วมกับชุมชน จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 4 ไร่ รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 16ไร่และ ปี พ.ศ.2519 คณะครู , กรรมการศึกษา  ชาวบ้าน , ส่วนราชการในอำเภอเทิงและในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกัน โดยพลเอกสายหยุด เกิดผล ประธานมูลนิธิฯฝ่ายไทยและร้อยเอก ริชาร์ด แอล คาร์สัน ฝ่ายประเทศสหรัฐอเมริกา  จัดทำพิธีเปิดอาคารเรียนและเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบ้านไม้ยา-ห้วยเดื่อมิตรภาพที่ 168 ”  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 จนถึงปัจจุบัน

            ในปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ

            ในปี พ.ศ. 2545 ได้เป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  โดยนำร่องหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ชั้น ป.1 และ ป,4

            ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน  ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการ – กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต  4   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน เป็น  4  งาน  ได้แก่  งานการบริหารวิชาการ   งานการบริหารงานบุคคล  งานการบริหารงบประมาณ  และงานการบริหารทั่วไป  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  9  คน มีหน้าที่กำกับ  ดูแล  และส่งเสริมการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            ในวันที่ 21 – 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546  ได้รับการประเมินภายนอก ครั้งแรก เพื่อตรวจสอบคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ผลการประเมินได้ระดับดี ทั้ง 14 มาตรฐาน

  ในวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547  นายสายัณห์  จันทร์ธิบุญ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            ในปีการศึกษา 2547  ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545 และระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนและได้จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด มีบรรยากาศแห่งแห่งการเรียนรู้  โดยย้ายปรับปรุงพระพุทธรูปในโรงเรียนให้ประดิษฐานในที่เหมาะสม  ปรับปรุงเสาธง สวนหย่อม ปลูกต้นไม้   และจัดสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน   จัดสร้างร่องระบายน้ำป้องกันน้ำขังในฤดูฝน

        ในปีการศึกษา 2548  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 2548  ปรับปรุงแผนกลยุทธ์โรงเรียน  ปรับปรุงระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับข้อเสนอ ของ สมศ. , มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ งบ  200,000 บาท  จัดสร้างถนนคอนกรีตจนแล้วเสร็จ  งบ 280,000 บาทและจัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียน งบ 40,500 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการและจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน   โดยซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มั่นคงแข็งแรง  ปลอดภัยและสวยงาม และในปีการศึกษาเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับประเมินให้เป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของอำเภอพญาเม็งราย

        ในปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน(สมศ.)  เมื่อวันที่  28-30 มิถุนายนพ.ศ. 2549  ผลการประเมิน  ระดับปฐมวัย การจัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.ทุกมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา ได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.ทุกมาตรฐาน และโรงเรียนได้จัดให้มี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนไม้ยาศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ชุมชนของตนเอง  โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา

           ในปีงบประมาณ 2550 โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องประชุมและห้องศูนย์วิชาการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 44,000 บาท ได้ปรับปรุงสนามฟุตบอล โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสนับสนุนค่าน้ำมันเครื่องจักรกลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียน ได้เสียสละแรงงานมาช่วยปลูกหญ้า และได้ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพของครู ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 3 คน 

           ในปีงบประมาณ 2551 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษา ได้จัดสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ทางด้านทิศตะวันออกความยาว 173 เมตร รวมค่าก่อสร้างเป็น จำนวน 60,320 บาท โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาคจากชุมชน และได้จัดสร้างเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดโรงเรียน งบประมาณจำนวน 74,900 บาท ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 59,000 บาท โรงเรียนสมทบจำนวน 15,900บาท และได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง 2551) และได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “ไม้ยาศึกษา ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ชุมชนของตนเอง ปลูกฝังความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

           ในปีงบประมาณ 2552 ได้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข ซึ่งใช้เป็นโรงอาหารและห้องประชุมของโรงเรียน ที่ชำรุดและใช้การมานาน  และได้ดำเนินการก่อสร้างหอประชุมหลังใหม่แทนที่อาคารที่ขอรื้อถอน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการบริจาคของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 120,000 บาท และงบประมาณเงินอุดหนุนของสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท โดยก่อสร้างเฉพาะงานโครงสร้าง และจัดหางบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป

           ในปีงบประมาณ 2553  ได้ก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคาอาคารหอประชุมโดยได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคของชุมชน จำนวน 110,000 บาท งบประมาณจากทางราชการ(งบแปรญัตติ) จำนวน 100,000 บาท งบประมาณจากเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 90,000 บาท บาท ใช้ระยะก่อสร้าง 3 ปี จึงแล้วเสร็จ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 650,000 บาท และได้รับงบประมาณซ่อมแซมส้วม(โครงการส้วมสุขสันต์) จำนวน 77,000 บาท จากทางราชการ

            ในวันที่ 1 - 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ผลการประเมิน ในระดับปฐมวัย(อายุ 2 - 5 ปี ) มีคุณภาพระดับ ดีมาก คะแนนประเมิน 91.88 ระดับประถมศึกษา มีผลการประเมินระดับ ดีมาก คะแนนประเมิน 93.34

            ในปีงบประมาณ 2554 ได้รื้อถอนสนามบาสเกตบอล เนื่องจากใช้การมานาน และรื้อถอน บ้านพักครูแบบ  ชร.03 เนื่องจากชำรุดและใช้การมานาน

            ในปีงบประมาณ 2555  โรงเรียน ได้รับจัดสรรสื่อห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1 ห้องเรียน ได้รื้อถอน บ้านพักครู แบบองค์การ หลังที่  1 และ เรือนพยาบาล แบบสร้างเอง เนื่องจากไฟไหม้อันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และรื้อถอน  บ้านพักครูแบบองค์การ  เนื่องจากใช้การมานาน

            ในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ต  ระบบเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากทางราชการ จำนวน 100,000 บาท

             ในปีการศึกษา 2556  โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4  ปี(2556 - 2559) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน และข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ตลอดถึงนโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด

             ในปีงบประมาณ 2557  ได้ปรับปรุงห้องบริหารงานและห้องประชุมโดยได้รับบริจาคงบประมาณและครุภัณฑ์ จากคุณแม่บุญพิมพ์ จันทร์ธิบุญ และคุณสาธิต – คุณกัลยาณี  ลิขิตพงษ์ธร จำนวน 150,000 บาท

             ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ชร.017 จากทางราชการ จำนวน 199,000 บาท งบประมาณค่าครุภัณฑห้องสมุดประถมศึกษาจำนวน 116,600 บาท และงบประมาณจัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 125,000 บาท

             ในปีการศึกษา 2557  ได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตถาวรด้านทิศใต้ระยะทาง 160 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 6 หมู่บ้านบริจาคเงิน สิ้นค่าก่อสร้างจำนวน 87,200 บาท

             ในปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ2558) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนชร.01 และซ่อมแซมอาคาเอนกประสงค์ สปช.202/26 จำนวน 75,900 บาท

             ในปีการศึกษา 2558  ได้รับบริจาคงบประมาณจาก คณะศิษย์เก่า จำนวน 150,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา

  และได้รับจัดสรรงบประมาณงบกระตุ้นเศรษฐกิจ จากทางราชการประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 150,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ชร.017 และปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ(งบลงทุน )จำนวน 3,829,640 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/29  และทำการปรับปรุงห้องเรียนใต้ถุนโล่ง จำนวน 4  ห้องเรียน

              ในปีงบประมาณ  2560  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุด ไอซีที 1 หลัง งบประมาณ 1,108,000 บาท , บ้านพักครู 205/26 1 หลังงบประมาณ 722,400 บาท , ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1 หลัง งบประมาณ 490,900 บาท , ส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 งบประมาณ 618,500 บาท , สนามกีฬาเอนกประสงค์ 1 แห่ง งบประมาณ 1,295,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,234,800 บาท และได้รับจัดสรรงบอุดหนุน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  จัดหาสื่อการเรียน  จำนวนงบประมาณ 3,350,000 บาท.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 11:42:12 น.

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2152 อีเมล์: mai.ya168
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ สุโพธิณะ โทรศัพท์: 0877270087 อีเมล์: mancraii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]