• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  ๑. พัฒนาหลักสูตรให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเชื่อมโยงความต้องการของท้องถิ่น

  ๒.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปลูกฝังทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านและกระบวนการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ๔. จัดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

  ๕. ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลาย

  ๖. พัฒนาครูให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  ๗. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 11:42:12 น.

โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2152 อีเมล์: mai.ya168
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ สุโพธิณะ โทรศัพท์: 0877270087 อีเมล์: mancraii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]