โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1   มิถุนายน  พ.ศ. 2482  ทางหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน  มีนักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 20 คน รวม 47 คน โดยมีนายศรีนวล  ช่างถ่าย ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พัฒนาโรงเรียนมาโดยลำดับ โดยเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ปีที่ 4 (ปัจจุบันคือ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย)

                  ต่อมา พ.ศ. 2513 ทางคณะกรรมการโรงเรียนเห็นว่าพื้นที่คับแคบไม่สามารถเปิดสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7  ขึ้น โดยย้ายโรงเรียนมาเปิดใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน มีชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์” มีนายทองสา  บำรุงรัตน์  เป็นครูใหญ่  โดยโรงเรียนเดิมและใหม่ยังถือว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน

  จนถึงปี พ.ศ. 2518  มีการแยกโรงเรียนเป็น 2 โรงเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งนับตั้งแต่นี้จนถึงปัจจุบันได้มีผู้บริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้

  พ.ศ.  2521       นายสิงห์ชัย     สิงห์อุไร

  พ.ศ.  2522       นายสุเทพ       มหาวงศนันท์

  พ.ศ.  2536       นายกฤษดา     มหาวงศนันท์

  พ.ศ.  2540       นายวิฑูรย์       ชาวไทย

  พ.ศ.  2543       นายกมล         สุรินธรรม

  พ.ศ.  2543       นายสมพงษ์     ฤทธิแผลง

  พ.ศ.  2553-ปัจจุบัน        นายศิริโชค      พิพัฒน์เสฐียรกุล

             นับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุลร่วมกับทีมงาน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ของโรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์” มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่หากได้มีการถ่ายทอดความประทับใจเหล่านั้นด้วยตนเองผ่านทีมงานที่ร่วมสมัยได้รับรู้ ก็ย่อมจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าในแง่มุมของความเป็นมา และเพื่อความเป็นไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าสืบไป

            การจัดการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นบทบาท ภาระหน้าที่หลักของสถานศึกษา ที่ผู้บริหาร คณะครูจะต้องปฏิบัติให้บังเกิดผลดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ท่ามกลางบริบทและความพร้อมของปัจจัยทางการบริหารที่มีอยู่ ณ สถานการณ์นั้น ๆ ผลจากการจัดการศึกษา ณ เวลาหนึ่ง ย่อมไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบหรือถกอภิปรายถึงว่าช่วงเวลานี้ เวลานั้น เวลาใดสำคัญ หรือดีเด่นกว่ากัน หากแต่เป็นร่องรอยแห่งการดำเนินงานหนึ่ง ๆ ที่ทำให้ทราบผลหนึ่ง ๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาให้การทำงานมีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

            การบริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสภาพงาน ย่อมเป็นเรื่องอันดับต้น ๆ ที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้น การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบใหม่ จึงได้ดำเนินการ ในปีการศึกษา 2553 มีการจัดชั้นเรียนใหม่ โดยใช้หลักพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคลากรด้านความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ตรงกับนโยบายการจัดการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายการอ่านออก เขียนได้ในชั้น ป.1-3 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของชั้น ป.6 ในปีการศึกษานี้ จึงเริ่มต้นสลับปรับเปลี่ยนครูประจำชั้นเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

  รวมถึงการมอบหมายงานพิเศษอื่นๆ ที่นอกจากจะยึดหลักดังกล่าวข้างต้น ยังต้องยึดหลักประสบการณ์ต่อเรื่องนั้นอีกด้วย แม้จะจนต่อความไม่พร้อมในเรื่องจำนวนบุคลากร แต่อาศัยความเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันงานบริหารอัตรากำลังก็สามารถดำเนินมาได้ด้วยดีตลอดมา

            การดำเนินงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ ย่อมถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียน ยังมีอาคารสถานที่หลายแห่งที่สมควรจะต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น จึงเริ่มมีการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมเป็นลำดับดังนี้

            1. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค โดยได้รับความอนุเคราะห์แท้งค์น้ำประปาขนาดใหญ่จาก ราษฎร ม.10 ต.ไม้ยา ซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียน โดยการนำของพ่อหลวงอิ่นคำ มหาวรรณผญ.บ้านหมู่ที่ 10 จนสามารถติดตั้งและจัดระบบน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรของนักเรียนจนถึงปัจจุบัน

            2. การพัฒนาถนนภายในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายรังสรรค์ วันไชยธนะวงค์และนายกิตติ วันไชยธนะวงค์จากคำแนะนำของพ่อกำนันศรีวรรณ ไชยชนะ ประสานงานเบื้องต้นโดยคุณครูสุวิทย์นันต๊ะแขม ก่อนที่ทีมงานผู้นำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านร่วมกันคณะกรรมการสถานศึกษาจะเข้าประสานของบประมาณมาปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ ระยะทาง 120 เมตรและบดอัดถนนทางทิศใต้เพื่อปูบล็อกตัวหนอน อีกเป็นระยะทาง 120 เมตร ด้วยงบประมาณกว่า 300,000 บาท

            3. การพัฒนาห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากการขัดพื้นอาคารไม้ทั้งหลัง ลงสีเคลือบเงาพื้นอาคารเรียนทั้งสองหลัง ทั้งการพัฒนาห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องประชุมคณะครู ห้องผู้บริหารโรงเรียน ห้องธุรการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องข้อมูลสารสนเทศ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังห้องเรียนชั้น อนุบาล ชั้น ป.1-2 และอาคารอเนกประสงค์ ด้วยแรงงานของผู้ปกครองนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความไม่พร้อมของห้องเรียน อาคารเรียนได้เป็นอย่างดี

            4. การพัฒนาอาคารโรงอาหาร ซึ่งเดิมทีมีห้องเก็บวัสดุงานช่างรวมอยู่ด้วย ให้มีสภาพที่เอื้อต่อนักเรียนได้รับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยจากภัยร้ายของสัตว์มีพิษต่าง ๆ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปลอดโปร่ง พัฒนาที่ล้างถ้วย จาน ได้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและติดพัดลมฝาผนังโดยการประสานของคุณครูศุทธินี ไกลถิ่น

            5. การพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำเดิมให้ถูกสุขลักษณะ โดยการทุบถังเก็บน้ำซีเมนต์แล้วใช้ถังน้ำมีฝาปิดแทน เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์ร้าย สัตว์มีพิษรวมถึงยุงลาย ที่อาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ รวมถึงการทาสี เดินท่อน้ำ ใหม่ และยังมีการสร้างห้องน้ำจำนวน 4 ห้องทางทิศใต้ของโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักเรียนที่มาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนด้วยงบบริจาคของคณะครูประกอบด้วย ครอบครัวคุณครูพิมพ์จันทร์ นันต๊ะแขม ครอบครัวคุณครูวิไล ลิ้มวิเศษศิลป์ ครอบครัวคุณครูศุทธินี ไกลถิ่นและประชาชนทั่วไปโดยใช้งบประมาณ จำนวน 90,000 บาท

            6. การพัฒนาสนามเด็กเล่นของนักเรียนทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากชุมชน จำนวน 100,000 บาทจากการประสานงานของคุณสุวินัย ไกลถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขณะนั้น สำหรับการสร้างอาคารหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่นอนุบาล และเครื่องเล่นสนามของนักเรียนประถมศึกษา โดยอาศัยแรงงานจากผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา

            7. การสร้างโรงเก็บรถยนต์และรถจักรยานของครูและนักเรียน ด้วยงบประมาณหลายส่วนทั้งจากการบริจาคโดยคณะครูทุกคน รวมสมทบกับงบของโรงเรียน ในวงเงินงบประมาณ 90,000 บาท

            8. การปรับพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนทั้งสองหลัง โดยหลังที่ 1 อาคารไม้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายวิลาส ไกลถิ่น อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้นำรถเครน และรถยกมาขนย้ายศาลาไทย พร้อมปรับระดับพื้นให้สม่ำเสมอเพื่อการจัดแต่งให้มีความสวยงาม สะอาดปลอดภัยดังปัจจุบัน สำหรับอาคารเรียนหลังที่สอง ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอดิพงษ์ ไกลถิ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคนปัจจุบันนำรถไถมาช่วยปรับระดับ ถมดิน เพื่อการปลูกหญ้าจัดสวนหย่อม ให้มีความปลอดภัย สวยงาม

            9. การพัฒนาสนามกีฬา ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนตำบลไม้ยา ให้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ระดับอำเภอ โดย อบจ.เชียงราย ประกอบด้วย สนามฟุตบอล 7 คน พร้อมไฟฟ้ารอบสนาม สนามวอลเลย์บอล/ตะกร้อ  สนามเด็กเล่น และอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายแบบโครงสร้างเหล็กจำนวน 9 ชิ้นแบบยึดติดถาวร งบประมาณ 700,000 บาท

            10. การซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักครูด้วยงบประมาณ สพฐ. จำนวน 200,000 บาท

            11. การซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนทั้ง 2 หลัง โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาทั้งหมด งบประมาณ ของ สพฐ. จำนวน 270,000 บาท

            12. การสร้างโดมหลังคาเมทัลซีท ด้วยงบประมาณ สพฐ. จำนวน  313,000 บาท

            13. การสร้างเรือนพยาบาล โดยครอบครัวพ่อหลวงดวงคำ บุญถาด้วยงบประมาณ 200,000 บาท

            14. การฝึกอบรมสืบสานตำนานมวยไทยโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย นายกัญจ์ แกล้วกล้า รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และวิทยากรมาฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย ไหว้ครูมวยไทย นาฏมวยไทยแก่นักเรียน และทางโรงเรียนได้สร้างรูปปั้นมวยไทย ไว้ด้านหน้าอาคาร 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจแก่คณะครูและนักเรียน โดยความอนุเคราะห์แรงงานของคณะอนุกรรมการสถานศึกษา

            จากผลการดำเนินงานพัฒนาในทั้งสองส่วนดังกล่าว ส่งผลต่อความสำเร็จต่าง ๆ อาทิ

  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลจากเขตพื้นที่ สถานศึกษาที่มีพัฒนาการทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยอดเยี่ยมปี 2557

  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนลายมือสวยระดับจังหวัดเชียงราย จากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

  นักเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ คัดลายมือ ระดับจังหวัด จากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมปี 2558ฝึกสอนโดยคุณครูสมศํกดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์ และคุณครูพิมพ์จันทร์ นันต๊ะแขม เป็นการต่อยอดจากการร่วมพัฒนาพื้นฐานทั้งระบบ

  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ติดต่อกัน 3 ครั้งที่มีการประเมิน (แบบ 2 ปีครั้ง)

  นักเรียนได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง อันดับ 8 ระดับประเทศการแข่งขันร้องเพลงสากล นักเรียนชาย ปี 2559

  นักเรียนได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ระดับภาคเหนือ ปี 2559

  นักเรียนได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับภาคเหนือ ปี 2559

  นักเรียนได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง การแข่งขันร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด หญิง ระดับภาคเหนือ ปี 2558

  โรงเรียนผ่านการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2558 โดยการนำของคุณครูอดุลย์ ป้องฉิม

  โรงเรียนส่งเสริมดนตรีสากล จนนักเรียนสามารถตั้งวงดนตรีของตนเองได้ โดยการฝึกฝนของคุณครูวีรศักดิ์ เหล่าภักดี

            เรียนรู้อดีต เพื่อวางแผนพัฒนาอนาคต สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทุกวินาที การยึดแนวทางเดิมๆที่เคยสำเร็จ อาจไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:16 น.

โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2178 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธนพร พิกุล โทรศัพท์: 0884158032 อีเมล์: thanaphorn1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]