โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยสังเขป     
   
             โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา  ที่ตั้ง ๑๙๑ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๗๒๑๕๕ โทรสาร ๐๕๓-๖๗๒๑๕๕ e-mail : hrw@hotmail.com website www.hrwschool.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๑ไร่ ๕๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๖ หมู่บ้าน
             ประวัติโรงเรียนโดยย่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๙ ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนบ้านห้วยก้าง (ราษฎร์สามัคคี) ตามคำสั่งองค์การฯ ที่  ๕๔๔๑/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๙ โดยใช้อาคารเรียน แบบ ป.๑ ข ที่มีอยู่เดิมพร้อมทั้งได้แต่งตั้ง นายผิน สุเดชมาร์ค ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไม้ยา “ราษฎร์ประสานมิตร” มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยก้าง (ราษฎร์สามัคคี) และได้แต่งตั้งให้ นายธรรมเนียม นันทะขว้าง นายบันดล  แก้วชูพันธ์  มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยก้าง (ราษฎร์สามัคคี) ทางโรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๑-๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๙
            ๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยก้าง (ราษฎร์สามัคคี) เป็นโรงเรียนอนุบาลไม้ยา (ห้วยก้างราษฎร์) ตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๒
            ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการพื้นฐานได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโรงเรียนอนุบาลไม้ยา(ห้วยก้างราษฎร์) เป็นโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านสภาพทางกายภาพทั่วไป และด้านคุณภาพการจัดการศึกษามาต่อเนื่อง  ภาระหน้าที่หลักในการจัดบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กวัยเรียน คือระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเข้ารับ การศึกษาตามนโยบายประกันโอกาสทางการศึกษา และการบริหารภายในมีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของนักเรียนทุกระดับ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 15:50:52 น.

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2155 อีเมล์: hrwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ชัย คลี่ใบ โทรศัพท์: 0895532824 อีเมล์: krudentt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]