โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
   
  ๑.  จัดกระบวนการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน
  ๒.   จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียน
  ๓.  ส่งเสริมครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่าง มืออาชีพ
  ๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้เรียนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน
  ๖.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ๗.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ICT)
  ๘. พัฒนาโรงเรียนโดยให้บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
   
  เป้าหมาย
   
  ๑.  นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของตนเอง
  ๒.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
  ๓.  ครูบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ๔.  นักเรียนมีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  ๕.  นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ๖.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ๗.  นักเรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  (ICT)
  ๘. บุคลากรและองค์กรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 15:50:52 น.

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2155 อีเมล์: hrwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ชัย คลี่ใบ โทรศัพท์: 0895532824 อีเมล์: krudentt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]