โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
   
        “มุ่งพัฒนาโรงเรียนโดยบริหารงานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีระบบการจัดการเรียนรวม พัฒนาผู้เรียน
  โดยใช้เทคโนโลยี (ICT) ส่งเสริมคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
   
   
  ปรัชญา
   
           “ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต – ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 15:50:52 น.

โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2155 อีเมล์: hrwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ชัย คลี่ใบ โทรศัพท์: 0895532824 อีเมล์: krudentt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]