โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (mission)

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษา

  2. สถานศึกษาให้บริการการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

  3. สถานศึกษาจัดการเรียนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน

  4. ครูมีศักยภาพและมีสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5. สถานศึกษาบริหารจัดการทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยยึดแนวทางการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม                

   

  เป้าประสงค์

          1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

          2. ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามวิถีแบบประชาธิปไตย รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีภาวะผู้นำและผู้ตาม

          3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

          4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

          5. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

          7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

          8. จัดการศึกษาทางเลือกสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของแต่ละบุคคล

          9. จัดระดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

          10. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          12. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-29 06:52:37 น.

โรงเรียนบ้านม่วงยาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-8230 อีเมล์: banmuangyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พูนผล พิลาจันทร์ โทรศัพท์: 0848056321 อีเมล์: poonpon04@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]