โรงเรียนบ้านแจมป๋อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านแจมป๋อง ตั้งอยู่ที่บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ ๕  ตำบลหล่ายงาว  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยอาศัยวิหารวัดแจมป๋องเป็น         สถานที่เรียนและมีนายทองใส  แสงเพชร เป็น  ผู้รักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๕     ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวทางทิศใต้ของหมู่บ้านและ พ.ศ.  ๒๕๐๖
  ได้ย้ายมาสร้าง      อาคารเรียน แบบ ป.๐๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลังจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๐ตารางวา
  ตามเอกสารสิทธิ์ น.ส.๓ ก เล่มที่ ๑๗ ก. หน้า ๕ แปลงหมายเลขทะเบียน ชร. ๕๐๙

  - พ.ศ. ๒๕๑๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอนุมัติงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ

  - พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท  สำหรับสร้างส้วมแบบองค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดเชียงรายขนาด ๕ ที่นั่งแบบ  ชร. ๔๐๑

  - พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับจัดสรรได้รับงบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท  สร้างอาคาร แบบ ชร. ๐๑ ขนาด  ๔ ห้องเรียน

  - พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับอนุญาตตามหนังสือ ศธ ๑๔๑๙๐๒/๓๕๙ ให้รื้อถอนอาคาร ป.๐๑ และ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

  -  พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณจาก สปจ.เชียงราย ๒๔๔,๐๐๐ บาท  สำหรับต่อเติมอาคารเรียน  ชร. ๐๑   อีก ๒ ห้อง

  -  พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณ  สปจ.เชียงราย ๒๐๐,๐๐๐ บาท  สำหรับสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช. ๒๐๒/๒๖ ขนาด ๑๐X๑๒ เมตร

  - พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณจากกรมประมง ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาด  ๕๐X๑๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ เมตร ๑ บ่อและขนาด ๘X๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร ๑ บ่อ
  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (บริจาค)

  - พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณ ๓๒,๑๐๐ บาท  สำหรับติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 

  - ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ ได้จัดสร้างรั้วด้านหน้า จำนวน  ๒๐๙ เมตร และป้ายโรงเรียน จากงบบริจาคจากคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชาวบ้านแจมป๋องทุกคน
  จำนวนเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาทสร้างแล้วเสร็จในวันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕    ติดตั้งประตูรั้วด้านหน้าพร้อมทาสี   วันที่  ๑๑  มีนาคม    ๒๕๔๖   ใช้งบประมาณ  ๑๘,๒๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้น  ๒๑๕,๒๐๐  บาท

            วันที่  ๒๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๗  ทำบุญห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองคณะครูกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านแจมป๋องในการก่อสร้าง  ๒๕๐,๐๐๐  บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

            วันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๔๙ถึงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูผู้ปกครองและชาวบ้านในเขตบริการจำนวน  ๒๑๔  หลังคาเรือนได้มาปรับปรุงจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ขนาดกว้าง ๓.๕๐  เมตรยาว  ๑๕๔  เมตรหนา  ๑๕  เซนติเมตร  ใช้เงินบริจาคผ้าป่าสามัคคีกีฬาสีสัมพันธ์จัดซื้อวัสดุจำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาทและแรงงานสมทบจำนวน   ๑๖  วันคิดเป็นค่าแรงรวมทั้งสิ้น  ๘๐,๐๐๐  บาทรวมทั้งสิ้น   ๑๘๐,๐๐๐  บาทซึ่งได้ก่อสร้างจากประตูรั้วทางเข้าด้านทิศเหนือจนถึงหน้าอาคารอเนกประสงค์  สปช.  ๒๐๒/๒๖

            วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ปรับปรุงห้องอนุบาล(อาคารอเนกประสงค์  ๒๐๒/๒๖)   ปูกระเบื้องและปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและประชาชนหมู่บ้านแจมป๋องร่วมบริจาค  ๕๗,๐๐๐บาท

                วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร  ส่วนตำบลหล่ายงาวในการปรับปรุงสนามกีฬาขนาก  ๕๕  คูณ  ๑๐๕ เมตร  สูง  ๐.๘๕  เมตร  จำนวน  ๑๕๗,๕๐๐  บาท

            วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  CL ๑๐จำนวน  ๒๘๕,๐๐๐  บาท 

            วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู กรมสามัญ จำนวนเงิน ๑๙๓,๐๐๐ บาท 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:32:44 น.

โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053196025 อีเมล์: mattikachaisangkham@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประกาย ชัยวงศ์ โทรศัพท์: 0882687526 อีเมล์: mangasihang@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]