• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

   

          โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.2499 เดิมชื่อ“โรงเรียนบ้านหล่ายงาว” มีเขตบริการ 2 หมู่บ้านคือบ้านหล่ายงาวและบ้านทุ่งทราย

            -  พ.ศ.2538 ได้มีการขอเพิ่มเติมชื่อบ้านทุ่งทรายเข้ากับชื่อเดิมของโรงเรียนเป็น“ โรงเรียนหล่ายงาวทุ่งทราย ”    

            - 15  พฤษภาคม 2540 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น“ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ”ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลระดับอำเภอประจำอำเภอเวียงแก่น

             - ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนบ้านท่าข้าม (วิทยาคาร) ได้นำนักเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหล่ายงาวหมู่ที่1 , บ้านทุ่งทราย หมู่ที่3และบ้านท่าข้ามหมู่ที่ 4  

              ตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน   ดังนี้

                     1.  นายคำปัน    รวมจิตต์           พ.ศ.  2499  -  2517

                     2.  นายสง่า      เทพสาร            พ.ศ.  2517  -  2518

                     3.  นายทองสุข  นิลเนตร           พ.ศ.  2518  -  2519

                     4.  นายคำปัน    รวมจิตต์           พ.ศ.  2519  -  2528

                     5.  นายมงคล    นิลเนตร            พ.ศ.  2528  -  2542

                     6.  นายดำรงค์    หาญชนะ         พ.ศ.  2542  -  2554

                     7.  นายประเสริฐ    โรงสะอาด    พ.ศ.  2554  -  ปัจจุบัน

   

  สภาพชุมชน

            โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นตั้งอยู่บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1ตำบลหล่ายงาวมีหมู่บ้านในเขตบริการ  3หมู่บ้าน  ดังนี้บ้านหล่ายงาวหมู่ที่ 1 เป็นชุมชนที่เป็นศูนย์รวมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของอำเภอเวียงแก่น มีแหล่งชุมชนที่เป็นร้านค้าและตลาดประชากรส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมือง  ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม

            บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3 เป็นชุมชนที่ก่อตั้งใหม่ประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมาประชาชนในหมู่บ้านมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านม่วงยายตำบลม่วงยายเป็นคนพื้นเมืองประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

            บ้านท่าข้ามหมู่ที่4เป็นชุมชนชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนาประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานนานมาแล้วมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบชาวไทยลื้อประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมจากสภาพชุมชนในเขตบริการทั้ง3หมู่บ้านถึงแม้จะแยกเขตปกครองออกเป็นหมู่บ้านและมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคปัญหายังคงมีการผสมผสานกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรมและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตามแบบของคนไทยภาคเหนือโดยทั่วไป

   

  คำขวัญประจำโรงเรียน

   

  การศึกษาดี  คุณธรรมเด่น  เป็นประชาธิปไตย

   

  สีประจำโรงเรียน

   

  สีเหลือง และ สีดำ

   

  สีเหลือง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา

   

  สีดำ หมายถึง ความมุ่งมั่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:48:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมยุรี ขันธะ

 • นายทวีพงษ์ ยศพิมสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,870
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-8228 อีเมล์: anubanwiangkaen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหฤทัย ยาละ โทรศัพท์: 0815946680 อีเมล์: somsa25252525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]