• ประวัติโรงเรียน
 • 1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านหลู้

  โรงเรียนบ้านหลู้ตั้งอยู่เลขที่ ๑  หมู่ที่  ๑ บ้านหลู้ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงรายโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ โดยราษฎรได้ร่วมตัวกันจัดตั้งขึ้นเป็นอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงหญ้าคาและพื้นเป็นดิน ส่วนโต๊ะและเก้าอี้ชาวบ้านได้จัดทำขึ้นมา ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ โรงเรียนได้จัดหาที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ซึ่งยังเป็นอาคารชั่วคราวหลังคาอาคารเรียนทำด้วยไม้ไผ่และฝาห้องเรียนทำด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมากขึ้น

            ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ นายบุญถึง  วรพัฒน์ ครูใหญ่ ได้ร่วมกับชาวบ้านและกรรมการโรงเรียนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นโดยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานในสมัยนั้น คือเสาและฝาห้องเรียนทำด้วยไม้เนื้อแข็งและหลังคาทำด้วยแป้นเกล็ดไม้สักโดยแบ่งเป็นสองห้องเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนได้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง แบบ ป.๑ ก ขนาด ๔ ห้องเรียน ในขณะนั้นได้มีชาวไทยภูเขาอพยพมาอยู่ในเขตบริการโรงเรียนมากขึ้นและมีจำนวนหลายเผ่า คือเผ่าเย้าตั้งหมู่บ้านที่บ้านไทยพัฒนา เผ่าม้งตั้งหมู่บ้านที่ไทยสามัคคีและบ้านห้วยหลู้ 

  (ปัจจุบันคือหมู่บ้านไทยสมบูรณ์)  และเผ่าขมุตั้งหมู่บ้านที่บ้านห้วยจ้อ ส่วนคนพื้นราบก็อพยพเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ

  ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ โรงเรียนได้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์แบบ ชร.๐๗ จำนวน ๑ หลังด้วยงบประมาณสนับสนุน ๒๕๐,๐๐๐ บาท บ้านพักครุแบบกรมสามัญ ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน และส้วมขนาด ๑ หลัง ขนาด ๕ ที่นั่ง

            ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

  ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการต่อเติมอาคารเรียน ๑๐๕/๒๖ จำนวน ๓ ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

            ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรงจำนวน ๑ หลัง แบบ สปช.๓๐๔/๒๙ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท

  ในปี พ.ศ.๒๕๓๖โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนและส้วม ๒ หลัง หลังละ ๔ ที่นั่ง โดยส้วมเป็นแบบ สปช.๖๐๑/๒๖   ด้วยงบประมาณ ๑,๖๘๐,๐๐๐บาท

            ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านหลู้ได้แยกโรงเรียนสาขาไปอยู่ที่บ้านห้วยหลู้เนื่องจากจำนวนนักเรียนบ้านห้วยหลู้มีจำนวนมากและเดินทางมาโรงเรียนด้วยความยากลำบาก และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2540      จึงได้ตั้งเป็นเอกเทศ คือโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

            ต่อมาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑  นายมะลิ รักษาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลู้ ได้เกษียณอายุราชการ และนายมานิต จันทราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลู้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนจนกระทั่งวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ทางโรงเรียนได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ที่มาแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมะลิ รักษาบุญ คือนายเกียรติศักดิ์ เครือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน และในปีเดียวกันโรงเรียนได้จัดทำสนามวอลเล่ย์บอลและสนาม เซปักตะกร้อ โดยได้รับงบสนับสนุนจากนายวุฒิชัย ศักดิ์สกุลศรี เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัยแรงงานจากผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ ใช้เวลาในการก่อสร้าง จำนวน ๓ วัน

  ในต้นปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนในเขตบริการ คือหมู่บ้านหลู้ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจาก   โครงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมาให้กับทางโรงเรียนทำเป็นลานกีฬา (สนามบาสเก็ตบอล) งบมิยาซาวา ให้กับโรงเรียน โดยอาศัยแรงงานจากชุมชนมาทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

            ในปีการศึกษา  ๒๕๔๕ ได้สร้างรั้วหน้าโรงเรียนโดยใช้งบประมาณของคณะครูในโรงเรียน

  ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย        มีนักเรียนในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน และ ๔ เผ่า โดยมีนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำนวน ๓๘๘ คน มีครู ๑๖ คน ช่วยราชการ ๑ คน

            ปีการศึกษา ๒๕๔๘  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ๔ เผ่า จำนวน ๔๐๘ คน มีครู ๑๕ คน โดยมีนายนิพนธ์ กาวีละ เป็น ผู้อำนวยการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  อาคารเรียนจำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ๔ เผ่าจำนวน  ๓๘๒  คน  มีครู  ๑๕  คนมาช่วยราชการ  ๑  คน

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลู้ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนจำนวน ๓๔๗  คน นักการภารโรงจำนวน ๑ คน  ข้าราชการครูจำนวน  ๑๖ คน  โดยมีนายนิพนธ์ กาวีละ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลู้ มีนักเรียนจำนวน  ๓๒๒ คน พนักงานบริการจำนวน  ๑  คน  ข้าราชการครูจำนวน ๑๖ คน  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายปฐมวัย ได้รับงบสนับสนุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้สร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยขนาด 12x16 เมตร นอกจากนั้นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการเรียนรู้ชุมชน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกองทัพบก และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหลู้ โดยการประสานงานของ พันโทอภิชาต ชูเกียรติกุล หัวหน้าชุดควบคุมการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3 และเมื่อวันที่ ๑๒  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ได้ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนโดยประธานบริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายเป็นประธานมอบ นายอำเภอเวียงแก่นและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4เป็นประธานการรับมอบ  โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจากคณะครูและชุมชนสร้างถนนคอนกรีตเสริม-ไม้ไผ่ยาว ๘๐ เมตรจำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาทโดยมีนายนิยม   ลีคำหมง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหลู้ได้เปิดทำการสอนตั่งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๓๐๗ คน พนักงานบริการจำนวน  ๑  คน ข้าราชการจำนวน ๑๖  คน

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหลู้ได้ รับงบแปรญัตติซ่อมแซมอาคารเรียน  บ้านพักครู  จำนวน 200,000 บาท และได้รับงบไทยเข็มแข็ง sp2 สร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ICT แบบสปช.105/29   ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  วงเงิน 2,537,000  บาท    

   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหลู้เปิดได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 150 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 12 คน โดยมีนายมานิตย์   ถูนาแก้ว  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:39:12 น.

โรงเรียนบ้านหลู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-8229 อีเมล์: banluschool59@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วราภรณ์ แก้วแพร่ โทรศัพท์: 0812970657 อีเมล์: wara.kp2515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]