โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

   

  พันธกิจ

  เป้าประสงค์

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

   

  1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

   

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์

   

  3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

   

  4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสามารถดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:46:30 น.

โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160616 อีเมล์: thaisomboon0137@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กณกพิมพ์ คำศิริ โทรศัพท์: 0954526559 อีเมล์: soisuwan_04@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]