• คณะกรรมการนักเรียน
 •  คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก

   

  ที่

  รายชื่อ

  ชั้น

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กหญิงนาริน  แซ่เล่า

  ม.1

  ประธานนักเรียน

  2

  เด็กหญิงชลธิชา  อุสาใจ

  ม.1

  รองประธาน

  3

  เด็กหญิงอังศุมาลี  แซ่เล่า

  ม.1

  เลขา

  4

  เด็กชายเจษฎากร  ศรีนาวงศ์

  ม.3

  หัวหน้าฝ่ายการเรียน

  5

  เด็กหญิงศศิวิมล  นาระเรด

  ม.2

  กรรมการ

  6

  เด็กหญิงสิริมณี  วิเศษณ์

  ป.6

  กรรมการ/ตรวจงานม.1-3

  7

  เด็กชายทินกร  คะเณตรง

  ม.1

  กรรมการ

  8

  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แซ่ลี

  ม.2

  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  9

  เด็กหญิงแสงทิพย์   สมจิตร

  ป.6

  กิจกรรมหน้าเสาธง

  10

  เด็กหญิงกุลนัดดา  จันทรวงศ์

  ม.2

  กรรมการ

  11

  เด็กหญิงอนัญญา  ศรีพรม

  ป.6

  กิจกรรมหน้าเสาธง

  12

  เด็กชายภัทรดนัย  แซ่เล่า

  ม.2

  หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  13

  เด็กชายสุทธิชัย  แซ่เท่า

  ม.1

  กรรมการ

  14

  เด็กหญิงจิตราภรณ์  อินทะวงศ์

  ม.2

  กรรมการ

  15

  เด็กหญิงชนิดาภา  บัวไลเดช

  ม.3

  กรรมการ

  16

  เด็กหญิงเจนจิรา  หมอป่า

  ม.3

  กรรมการ

  17

  เด็กชายภาคิน  คำมะวงศ์

  ม.3

  หัวหน้าฝ่ายการงาน

  18

  เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงธิดา

  ม.3

  กรรมการ

  19

  เด็กชายทวีศักดิ์  แซ่เท้า

  ม.3

  กรรมการ

  20

  เด็กชายปวริศ  อินทะวงศ์

  ม.2

  กรรมการ

  21

  เด็กชายธนทัต  ธิสงค์

  ม.2

  กรรมการ

  22

  เด็กหญิงโสรยา  วงค์ระย้าสิริโชค

  ม.1

  กรรมการ/ตรวจงานป.1-3

  23

  เด็กหญิงวิไลวรรณ์  แซ่จาง

  ม.1

  กรรมการ/ตรวจงานป.4-6

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 16:55:22 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพร ชุมมินทะ โทรศัพท์: 0873615810 อีเมล์: praewachabee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]