• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  ๑  พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก

  ๒  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๓  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิต  และจิตสาธารณะ

  ๔  พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ๕  ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทย  ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข

  ๖  บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์ (GOALS)

  ๑  ผู้เรียน  มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

  ๒  ผู้เรียน  มีศักยภาพเป็นพลโลก

  ๓  ครู  มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  ๔  ครู  มีความสามารถสื่อสารอย่างน้อย  ๒  ภาษา

  ๕  ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีและถูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๖  ผู้เรียน  มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗  ครู  มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๘  ครู  มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ๙  ผู้เรียน  เป็นผู้มีสัมมาคารวะ  และมีคุณธรรมด้านการมีวินัย

  ๑๐ ผู้เรียน  มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

  ๑๑ ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 16:55:22 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพร ชุมมินทะ โทรศัพท์: 0873615810 อีเมล์: praewachabee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]