• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียน อย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.  เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ๓.  ส่งเสริม พัฒนาให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

  ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

  ๕.  สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  ๖.  โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือป้องกัน ปัญหายาเสพติด

   

  เป้าประสงค์

  ๑.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

  มีทักษะอาชีพ

  ๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ๓.  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

  ๔.  โรงเรียนและชุมชน มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๕.  ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  ๖.  โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือป้องกัน ปัญหายาเสพติด

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-25 13:50:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดำรงค์ หาญชนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริขวัญ เตจ๊ะ

 • นางชลิตา มโนวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพร ชุมมินทะ โทรศัพท์: 0873615810 อีเมล์: praewachabee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]