• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

  ภายในปี   ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านห้วยลึกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

  สุปฏิปนฺโน  ภวํ โหตุ  “ผู้ประพฤติดี  เป็นผู้เจริญ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 16:55:22 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylukschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพร ชุมมินทะ โทรศัพท์: 0873615810 อีเมล์: praewachabee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]