โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ  ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งคำ  หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2511  โดยราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคที่ดิน  ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  พร้อมทั้งร่วมกันก่อตั้งโรงเรียน  โดยไม่ได้พึ่งเงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

                  พ.ศ. 2514 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ  ได้ก่อตั้งขึ้นมาจนสำเร็จ  และได้ทำหนังสือขอครูจากหมวดการศึกษาอำเภอเชียงของมาสอน แต่ทางหมวดการศึกษาอำเภอเชียงของไม่สามารถจัดครูมาให้ได้ เพราะไม่มีอัตรากำลังครูและเป็นเขตเสี่ยงภัย  ที่มักได้รับการรุกรานจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอยู่เสมอ  ทางราษฎรในหมู่บ้านจึงทำหนังสือขอครูไปที่ บว.ตชด. เขต ที่ 506 อำเภอเชียงคำ  ซึ่งมี ร.ต.ต. ฉลอง  สนใจ เป็นผู้บังคับหมวด  และได้นำบันทึกของราษฎรบ้านทุ่งคำ เสนอต่อ ผกก. ตชด. เขต 5 เมื่อ พ.ศ.  2516

                  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ทาง ผกก. ตชด. เขต 5 ได้อนุมัติครูมาทำการสอนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้

                  พ.ศ. 2517 – 2520   จ.ส.ต. ไพโรจน์  กองมงคล

                  พ.ศ. 2520 – 2522   ร.ต.ต.  เครดิต  วงศ์ใหญ่

                  พ.ศ. 2522  -  2522   จ.ส.ต. สมาน  พิทักษ์วงศ์

                  วันที่ 1  พฤษภาคม  2522  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ  ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และส่งครูมาสอน โดยมีผู้บริหารดังนี้

  นายทองสุข  นิลเนตร          พ.ศ. 2522 – 2537

  นายเมษิต  กองเงิน               พ.ศ. 2537 – 2543

  นายวิราช  ป้อมบ้านต้า         พ.ศ. 2543 – 2543

  นายสายันต์  รวมจิตร(รักษาการในตำแหน่ง)  พ.ศ. 2543 – 2544

  นายวีรยุทธ  วันต๊ะ                พ.ศ. 2544 – 2545

  นายสมบัติ  วรพัฒน์              พ.ศ. 2545 – 2547

  นายสังวาลย์  คำจันทร์           พ.ศ. 2547 – 2552

  นายชยพล   กาหาวงค์             ก.พ. 2552 – พ.ย.2552

  นางสาวอรัญญา  ม่วงเขียว    (รักษาการในตำแหน่ง) พ.ย. 2552 – ก.ค.2553

  นายธีระพงษ์    จันต๊ะ           ก.ค.  2553 - 2556

  นางจิรายุ   ภัทรวุฒิ               (รักษาการในตำแหน่ง) พ.ย.2556 - พ.ค. 2559

  นางกอบกุล   ตระกูลสันติไมตรี   พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

  วันที่ 2  กันยายน 2533 โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งนักการภารโรงโรง 1 ตำแหน่ง คือ

  นายสมศักดิ์  วงศ์ชัย

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งคำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 8 ห้องเรียนมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง คือ         

  นางกอบกุล   ตระกูลสันติไมตรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ

  นางสาววิลาวัลย์    ยานัน                  ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3   

  นางจิรายุ    ภัทรวุฒิ                            ครู  ชำนาญการ ค.ศ.2    

  นางเนาวรัตน์  ยาละ                           ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3    

  นางเบญจมาศ    สำเนียงเย็น            ครู  ค.ศ. 1

  นางสาวสุธีรา  เตรียมทนะ                  พนักงานราชการ

  นายวรวุฒิ  อินต๊ะชัย                          ครูธุรการ

  นายสมศักดิ์  วงศ์ชัย                           ช่างไฟฟ้า 4

   

                  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากกระทวงศึกษาธิการ  หน่วยงานราชการ องค์กรในชุมชน  ในเรื่องทุนการศึกษา   โครงการอาหารกลางวัน  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  งานวันเด็กแห่งชาติ

                  การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอย่างดียิ่ง ทั้งเรื่องกำลังกาย  กำลังใจ กำลังทรัพย์ ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:48:40 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววิลาวัลย์ ยานัน

 • นางเนาวรัตน์ ยาละสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,762
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิลาวัลย์ ยานัน โทรศัพท์: 0861964936 อีเมล์: thongkum2520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]