โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ  ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งคำ  หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2511  โดยราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคที่ดิน  ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  พร้อมทั้งร่วมกันก่อตั้งโรงเรียน  โดยไม่ได้พึ่งเงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

                  พ.ศ. 2514 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ  ได้ก่อตั้งขึ้นมาจนสำเร็จ  และได้ทำหนังสือขอครูจากหมวดการศึกษาอำเภอเชียงของมาสอน แต่ทางหมวดการศึกษาอำเภอเชียงของไม่สามารถจัดครูมาให้ได้ เพราะไม่มีอัตรากำลังครูและเป็นเขตเสี่ยงภัย  ที่มักได้รับการรุกรานจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอยู่เสมอ  ทางราษฎรในหมู่บ้านจึงทำหนังสือขอครูไปที่ บว.ตชด. เขต ที่ 506 อำเภอเชียงคำ  ซึ่งมี ร.ต.ต. ฉลอง  สนใจ เป็นผู้บังคับหมวด  และได้นำบันทึกของราษฎรบ้านทุ่งคำ เสนอต่อ ผกก. ตชด. เขต 5 เมื่อ พ.ศ.  2516

                  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ทาง ผกก. ตชด. เขต 5 ได้อนุมัติครูมาทำการสอนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้

                  พ.ศ. 2517 – 2520   จ.ส.ต. ไพโรจน์  กองมงคล

                  พ.ศ. 2520 – 2522   ร.ต.ต.  เครดิต  วงศ์ใหญ่

                  พ.ศ. 2522  -  2522   จ.ส.ต. สมาน  พิทักษ์วงศ์

                  วันที่ 1  พฤษภาคม  2522  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ  ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และส่งครูมาสอน โดยมีผู้บริหารดังนี้

  นายทองสุข  นิลเนตร          พ.ศ. 2522 – 2537

  นายเมษิต  กองเงิน               พ.ศ. 2537 – 2543

  นายวิราช  ป้อมบ้านต้า         พ.ศ. 2543 – 2543

  นายสายันต์  รวมจิตร(รักษาการในตำแหน่ง)  พ.ศ. 2543 – 2544

  นายวีรยุทธ  วันต๊ะ                พ.ศ. 2544 – 2545

  นายสมบัติ  วรพัฒน์              พ.ศ. 2545 – 2547

  นายสังวาลย์  คำจันทร์           พ.ศ. 2547 – 2552

  นายชยพล   กาหาวงค์             ก.พ. 2552 – พ.ย.2552

  นางสาวอรัญญา  ม่วงเขียว    (รักษาการในตำแหน่ง) พ.ย. 2552 – ก.ค.2553

  นายธีระพงษ์    จันต๊ะ           ก.ค.  2553 - 2556

  นางจิรายุ   ภัทรวุฒิ               (รักษาการในตำแหน่ง) พ.ย.2556 - พ.ค. 2559

  นางกอบกุล   ตระกูลสันติไมตรี   พ.ค. 2559 - พ.ย.2561

  นางพิมพ์พัฑรา  เมืองอินทร์     มี.ค. 62 - ปัจจุบัน

  วันที่ 2  กันยายน 2533 โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งนักการภารโรงโรง 1 ตำแหน่ง คือ

  นายสมศักดิ์  วงศ์ชัย

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งคำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 8 ห้องเรียนมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง คือ         

  นางพิมพ์พัฑรา  เมืองอินทร์             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ

  นางสาววิลาวัลย์    ยานัน                   ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3   

  นางเนาวรัตน์  ยาละ                           ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3    

  นางเบญจมาศ    สำเนียงเย็น              ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3    

  นางสาวสุธีรา  เตรียมทนะ                  พนักงานราชการ

  นางสาวปัทมวรรณ  บุดแก้ว                ครูอัตราจ้าง

  นายยุทธการ  จันต๊ะ                           ครูอัตราจ้าง

                  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากกระทวงศึกษาธิการ  หน่วยงานราชการ องค์กรในชุมชน  ในเรื่องทุนการศึกษา   โครงการอาหารกลางวัน  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  งานวันเด็กแห่งชาติ

                  การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอย่างดียิ่ง ทั้งเรื่องกำลังกาย  กำลังใจ กำลังทรัพย์ ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-15 15:47:24 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิลาวัลย์ ยานัน โทรศัพท์: 0861964936 อีเมล์: thongkum2520@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]