โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • การบริหารงาน
 • -

 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • -

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • -

 • การส่งเสริมความโปร่งใส
 • -

 • การป้องกันการทุจริต
 • -

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

  2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

  3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

  4.พัฒนาและส่งเสริม ให้ผู้เรียนนำทักษะ ความรู้ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  5.ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย และรักษ์สิ่งแวดล้อม

  6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

  7.สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

  เป้าหมาย

                  1. เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

                  2. มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า

                  3. มีความรู้อันเป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาต่างประเทศ และศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ปรับการคิดวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

                  4. มีทักษะกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทักษะการคิด   การสร้างปัญญา  และทักษะในการดำเนินชีวิต

                  5. รักการออกกำลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

                  6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

                  7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี   ยึดมั่นในวิถี 

  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                  8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                  9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:49:03 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huayian07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภเกียรติ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0922481472 อีเมล์: huayian07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]