โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • การบริหารงาน
 • -

 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • -

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • -

 • การส่งเสริมความโปร่งใส
 • -

 • การป้องกันการทุจริต
 • -

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • คำขวัญโรงเรียน

                  รักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมทำดี  มีวินัย  ห่างไกลยาเสพติด

  ปรัชญา          

  โยคา เว ชายเต ภูริ    “ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน”

   วิสัยทัศน์        

                  ภายในปี 2555 โรงเรียนบ้านห้วยเอียนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ในการติดต่อสื่อสารถูกต้อง มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะในการประกอบวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทุกคน สถานศึกษาปลอดยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:49:03 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huayian07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภเกียรติ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0922481472 อีเมล์: huayian07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]