โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • การบริหารงาน
 • -

 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • -

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • -

 • การส่งเสริมความโปร่งใส
 • -

 • การป้องกันการทุจริต
 • -

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

   มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  

                  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการและการเข้ารวมกิจกรรมทาง วิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เปนต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

  มาตรฐานที่ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผู้เรียน

                 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ครูต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแกผู้เรียนเปนหลัก 

            มาตรฐานที่ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ

                 การมุงมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิมรวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการด้านตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

  มาตรฐานที่ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง

            การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

          มาตรฐานที่ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ

              การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ คิดค้น ผลิตเลือกใช ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 

          มาตรฐานที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน

          การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงเน้นใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกตางของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงและสรุปความรูทั้งหลายไดด้วยตนเองกอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

          มาตรฐานที่ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ

             การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได้อยางมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให ครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และ การดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 1) ปญหาความต้องการของผูเรียนที่ต้องไดรับการพัฒนาและเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน 2) เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช เพื่อการพัฒนา คุณภาพของผู เรียน และขั้นตอนวิธีการใช เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ  3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหได ผลดียิ่งขึ้น  

          มาตรฐานที่ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน

          การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับ ความเปนครูอยางสม่ำเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 

          มาตรฐานที่ รวมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค์

          การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสร้างสรรค หมายถึง การตระหนักถึง ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรู ความสามารถ ใหความรวมมือในการ ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเพื่อนรวมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น 

          มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผู้อื่นในชุมชนอยางสรางสรรค์

          การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสร้างสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏบิัติงานรวมกันด้วยความเต็มใจ 

          มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา

          การแสวงหาและใชข้อมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจํา และรวบรวมข้อมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศ เกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชข้อมูลประกอบการแก้ปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได อยางเหมาะสม 

          มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

           การสร้างโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร เปนแนวทางในการแกปัญหาของครู อีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤติตางๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา ครูจําเปนต้องมองมุมตางๆ ของปญหาแล้วผันมุมของ ปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงต้องเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆได กล้าที่จะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ด้วยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ โอกาสมองเห็นแนวทางที่นําสูผลก้าวหน้าของผูเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:49:03 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: huayian07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภเกียรติ สมณช้างเผือก โทรศัพท์: 0922481472 อีเมล์: huayian07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]