โรงเรียนปอวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                     ๑.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๕ – ๖  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

                     ๒.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

                 ๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                     ๔.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                     ๕.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

                     ๖.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

                     ๗.  ส่งเสริมการออมทรัพย์และอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

            ๘.  วัดและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

                     ๑.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตราการออกกลางคันของเด็กนักเรียน

                     ๒.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    ๓.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                  ๔.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

                     ๕.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

                     ๖.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

    ๗.  นักเรียน มีทักษะด้านวิชาการ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ   ๗๐

    ๘. นักเรียนมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 18:58:06 น.

โรงเรียนปอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5316-0977 อีเมล์: porwitthaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา ปวงคำ โทรศัพท์: 0894342179 อีเมล์: Preecha0894342179@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]