โรงเรียนขุนขวากพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนขุนขวากพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 5 บ้านขวากเหนือ  ตำบลท่าข้าม  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายได้เปิดทำการสอนเป็นปีการศึกษาแรกเมื่อ พ.ศ.2481 โดยใช้ศาลาที่พักคนจร เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาราษฎรได้รวมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น สำหรับใช้เรียนเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของผู้เรียน ต่อมาเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบและอาจจะมีปัญหาเมื่อมีการขยายตัวในวันข้างหน้า ราษฎร กรรมการศึกษาและคณะครู จึงได้ปรึกษาหารือ และได้ให้ความเห็นชอบจึงได้ย้ายโรงเรียนมาทำการปลูกสร้างยังที่แห่งใหม่ในปี พ.ศ.2521 เนื้อที่ 72 ไร่ โดยได้รับงบประมาณเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้ทำการสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ชร.01 จำนวน 1 หลัง ต่อจากนั้นทางโรงเรียนก็ได้รับเงินงบประมาณในหมวดต่าง ๆ มาทำการสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น อาคารเรียน  ส้วม ถังเก็บน้ำฝน  โรงฝึกงาน  อาคารเอนกประสงค์  เป็นต้น

              ปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 

              ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยในปีแรกนี้ได้เริ่มเปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

               วันที่ 1 มีนาคม 2542 โรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา คณะครูและชาวบ้าน ในเขตบริการได้ลงมติให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อจาก “ โรงเรียนบ้านขวาก”เป็น“โรงเรียนอนุบาลท่าข้าม ” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนขุนขวากพิทยา ”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 13:06:10 น.

โรงเรียนขุนขวากพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053608370 อีเมล์: kkpittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูสกุล เขตรักษา โทรศัพท์: 0871750874 อีเมล์: chusakul27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]