โรงเรียนขุนขวากพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
  3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการโดยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน
  4. เชื่อมประสานชุมชน ภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
  5. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน และสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

   

  เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนมีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแบบ BBL
  4. ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  5. เชื่อมประสานชุมชน ภาคีเครือข่าย ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา และร่วมมือพัฒนาผู้เรียน
  6. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ และโรงเรียนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 13:06:10 น.

โรงเรียนขุนขวากพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053608370 อีเมล์: kkpittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูสกุล เขตรักษา โทรศัพท์: 0871750874 อีเมล์: chusakul27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]