โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  วิสัยทัศน์

     ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความหลากหลายของชนเผ่ารักเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   

  2.  พันธกิจ

  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
  3. นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
  5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                                         6. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:34:46 น.

โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160767 อีเมล์: thakham209@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มะริษา อุ่นภิชัย โทรศัพท์: 0926736870 อีเมล์: marisa.ounphichai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]