• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  ๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการและการเรียนรู้
  ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  ๖. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  ๗. สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
  ๘.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของรัฐ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:20 น.

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5391-8430 อีเมล์: panghud@panghud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงษ์ ปานต๊ะรังษี โทรศัพท์: 0808092432 อีเมล์: tokkapa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]