โรงเรียนบ้านผาแล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนานักเรียนทุกคนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการลดเวลาเรียนในห้องเรียนลง และเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียนให้มากขึ้น
  3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ บุคลิกภาพที่ดี ปลอดสารเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีความกตัญญูกตเวที
  4. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐาน
   ความพอเพียงสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  6. พัฒนาระบบบริการและการจัดการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   ให้มีประสิทธิภาพ
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ในการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   

  เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์
  2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ บุคลิกภาพที่ดี ปลอดสารเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
   และมีความกตัญญูกตเวที
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความพอเพียงสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสังคมโลก โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สถานศึกษามีระบบบริการและการจัดการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   ที่มีประสิทธิภาพ
  6. สถานศึกษาและชุมชน ร่วมกันการจัดการศึกษาอย่างมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
  7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:22:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิวกรณ์ คำปา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประมวล แสงแก้ว

 • นายสุรพงค์ ตันต้าวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,246
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผาแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 098 9539527 อีเมล์: phalaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนินทิตา บุญนะ โทรศัพท์: 0979780827/0864696958 อีเมล์: anintita097@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]