• ประวัติโรงเรียน
 •                    โรงเรียนบ้านห้วยหาน ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2526 โดยกรมประชาสงเคราะห์ร่วมกับชุดควบคุมที่ 31 กองทัพภาคที่ 3 ภายหลังออกมามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยของชาวม้งบ้านห้วยหาน

  ปี 2529 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้มอบโอนโรงเรียนบ้านห้วยหานเป็นสาขาโรงเรียนบ้านผาแล

   ปี 2533 โรงเรียนบ้านห้วยหานได้รับโอนเป็นโรงเรียนเอกเทศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

  ปี2534 แต่งตั้ง นายน้อย   เกตุสิงห์น้อย เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหาน มีข้าราชการครู 4 คน นักเรียน 118 คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6

  ปี 2544 นายปริญญา   สาระคนธ์ เข้ามาดำรงค์ตำแหน่ง อาจารย์ ใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยหาน มีข้าราชการทั้งหมด 14 คน ครูอัตราจ้าง 4คน นักการภารโรง 1 คน นักเรียน 593 คน

  ปี 2547 นายปริญญา   สาระคนธ์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยหาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4

  ปี 2548 ได้รับเงินสนับสนุน งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบล 50,000 บาท ก่อสร้าง สนาม วอลเล่ย์บอล และต่อเติมห้องเรียนอาคาร สปช.105/29 หลังใหม่ 4 ห้องเรียนงบสนับสนุนจากคณะด่านศุลกากรเชียงของและเชียงหใม่ เป็นเงิน 122,999 บาท

  ปี 2552 มีข้าราชการ 24 คน พนักงานราชการ 4 คน นักเรียน 596 คนโดยมีนายปริญญา    สาระคนธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และงนาง มะลิ  พงศ์พันธ์ไพบูลย์ เป็นรองผู้อำนวยการ   และมีการดำเนินงารก่อสร้างถนนคอนกรีต งบประมาณ 124,500บาท

  2553  มีข้าราชการครู จำนวน 25 คน พนักงานราชการ 4 คน มีนักเรียน 596 คน เปิดการสอน อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายปริญญา   สาระคนธ์ เป็นผู้อำรวยการ และ

  นายทรงเดช   ชัยปัญหา เป็นรองผู้อำนวยการ ได้มีการดำเนินการปรบปรุงอาคารเรียนชั่วคราว งบประมาณ 100,000 บาท และปรับปรุงบ้านพักครู 260,000 บาท 

  ปี 2554 มีข้าราชการครู จำนวน 25 คน พนักงานราชการ ครูท้องถิ่น 10 คน มีนักเรียน 555 คน เปิดการสอน อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายปริญญา   สาระคนธ์ เป็นผู้อำรวยการ และ

  นาย ทรงเดช   ชัยปัญหา เป็นรองผู้อำนวยการ ได้รับเงินซ่อมแซมอาคาร 300,000 บาท

  ปี 2555 มีข้าราชการครู จำนวน 26 คน พนักงานราชการ 4 คน มีนักเรียน 559 คน เปิดการสอน อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายปริญญา   สาระคนธ์ เป็นผู้อำรวยการ และ

  นางสาวณัฐชา   สุคนธาเป็นรองผู้อำนวยการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล

  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีข้าราชการครูจำนวน  ๒๔  คน พนักงานราชการ ๔ คน ครูทวิภาษา ๑๐ คน และจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๙๖  คน โดยมี นายปริญญา  สาระคนธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินาถ จำนวน  ๑,๗๖๐,๐๐๐  บาท งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๖๙๓,๐๐๐ บาท งบสื่อห้องเรียนมาตรฐานสากลสู่อาเซียน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบห้องเรียนคุณภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มีข้าราชการครูจำนวน  ๒๒  คน พนักงานราชการ ๔ คน ครูทวิภาษา ๑๐ คน และจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๔๒  คน โดยมี นายปริญญา  สาระคนธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๒๐๓/๒๗ จำนวน ๖๖๔,๐๐๐ บาท งบปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐ บาท 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:45:24 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029375 อีเมล์: huayhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยพร กันศรีเวียง โทรศัพท์: 0998808745 อีเมล์: k.chaiporn14@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]