• คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน ปีการศึกษา 2562

  ประธานนักเรียน
  นายธีรวุฒิ  กตเวทีธรรม  
  รองประธานฝ่ายการเรียน
  นางสาวจินตนา ยอดมณีบรรพต  

  รองประธานฝ่ายการงาน 
  เด็กหญิงอำไพ แซ่จาง     

  รองประธานฝ่ายกิจกรรม
  นางสาวอรทัย แซ่มัว      

  รองประธานฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
  นายพิศุทธิ์  กตเวทธีธรรม

  เลขานุการ
  นางสาวปวิตา     แซ่ย่าง              

  กรรมการ 
  1. เด็กชายไพบูลย์ แซ่ลี                                          2.  เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่เล่า
  3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เกษตรโสภาพันธ์                   4. เด็กชายเสฏฐวุฒิ วีรกรรม         
  5. เด็กหญิงนุชนาถ  กมลาสมรกต                            6. เด็กชายสงกรานต์ ลิ่มณี
  7. เด็กหญิงนิตยา  เกษตรโสภาพันธ์                        8. ด.ช.พรพิพัฒน์  แซ่เล่า
  9. เด็กหญิงนริศรา จตุโชคอุดม                               10. ด.ญ.พัชรีย์ ยอดมณีบรรพต      
  11. เด็กหญิงขนิษฐา  จตุโชคอุดม                           12. ด.ช.นิวัฒน์ ฉัตรนารถวรกุล
  13. เด็กหญิงไหมแก้ว เกษตรโสภาพันธ์                  14. เด็กหญิงปราณี แซ่ว่าง
  15. เด็กหญิงกันวิดา แซ่ว่าง                                   16. เด็กชายอานันท์  แซ่ว่าง
  17. นายธีรวุฒิ กตเวทีธรรม                                    18. นางสาวปวิตา แซ่ย่าง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:45:24 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029375 อีเมล์: huayhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยพร กันศรีเวียง โทรศัพท์: 0998808745 อีเมล์: k.chaiporn14@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]