• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

  2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสาธารณะ ปฎิบัติตนตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชิวิตของนักเรียนตามบริบทชนเผ่าและวัฒนธรรม

  4.ยกระดับคุณภาพครู ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองสร้างจิตสำนึก รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

  6.สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:45:24 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029375 อีเมล์: huayhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยพร กันศรีเวียง โทรศัพท์: 0998808745 อีเมล์: k.chaiporn14@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]