โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

         1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

         2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

         4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

         5.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันตนเองจากอบายมุข

         6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี

         7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา


  เป้าหมาย

          1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้

          2. สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

          3. พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

          4. สถานศึกษาและชุมชุน  ร่วมพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพ  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนำสู่อาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 15:55:40 น.

โรงเรียนบ้านห้วยคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 093-3163872 อีเมล์: huay_khu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรพล นนทะคำจันทร์ โทรศัพท์: 0877891544 อีเมล์: aimless.033@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]