โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านห้วยคุ  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ มีทักษะป้องกันตนเองจากอบายมุข สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี โดยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

   

  ปรัชญา

  “ อตฺตา  หิ  อฺตตาโน  นาโถ ” 

                  “ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 15:55:40 น.

โรงเรียนบ้านห้วยคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53160026 อีเมล์: huay_khu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรพล นนทะคำจันทร์ โทรศัพท์: 0877891544 อีเมล์: aimless.033@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]