โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

            1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            2. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้คุณค่า และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม

            4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

            5. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

   

  เป้าประสงค์  (GOAL)

  1.       ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2.       โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.       ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และเป็นผู้มีคุณธรรม ตามมาตรฐาน

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.       ผู้เรียนรู้คุณค่า สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

  5.       ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  6.       ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 07:52:30 น.

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-539-186-44 อีเมล์: Schooltrimit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล แซ่จ๋าว โทรศัพท์: 0821054179 อีเมล์: monack0214@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]