โรงเรียนบ้านทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานของนักเรียนในระดับต่างๆ

 • ประวัติโรงเรียน
 • 1. ข้อมูลทั่วไป

      1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านทรายทอง ตั้งอยู่ เลขที่ 257  หมู่ 7 ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น    จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทรศัพท์  0930434275

      1.2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      1.3 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      1.4 เขตพื้นที่บริการการศึกษา บ้านทรายทอง  หมู่ที่ 7 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

         ชื่อ – สกุลผู้บริหาร   นายสุริยา  สมฤทธิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาดำรง ตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่   28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 จนถึงปัจจุบัน

  3. สภาพบริบทของชุมชน

            โรงเรียนบ้านทรายทอง ตั้งอยู่ บ้านทรายทอง ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งของโรงเรียนเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา ติดต่อกับรอยตะเข็บชายแดนไทย-ลาว มีระยะทางการเดินทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประมาณ 60 กิโลเมตร

           ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง 100 เปอร์เซ็นต์  ครอบครัวของนักเรียน มีความแตกต่างทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ โดยที่นักเรียนส่วนใหญ่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับยากจน รองลงมาคือระดับยากจนมาก มีเพียงบางครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลต่อการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมและความพร้อมในการเรียนรู้

   

  คำขวัญของโรงเรียน       ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม นำด้านวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

   ปรัชญาโรงเรียน            ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย   มีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์

  สีประจำโรงเรียน             สีแดง – สีเหลือง

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : ยิ้มใส ไหว้สวย 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:45:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุริยา สมฤทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจำรัส สมควร

 • นางปิยะพร ไพรมิ่งมงคลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,024
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029371 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จำรัส สมควร โทรศัพท์: 0843882721 อีเมล์: teachernop@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]