โรงเรียนบ้านทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานของนักเรียนในระดับต่างๆ

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น

  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต

  3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

  4. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนชั้น ป.1-3 อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็นในระดับชั้น ป.4-6

  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ จากแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสืบสานวัฒนธรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  10. มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

   

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรม

  2. มีการบริหารจัดการและประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ

  3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:45:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุริยา สมฤทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวยูริกา สิมะพรม

 • นางสาวลลิดา กองกรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,754
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029371 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จำรัส สมควร โทรศัพท์: 0843882721 อีเมล์: teachernop@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]