• ประวัติโรงเรียน
 •              ข้อมูลทั่วไป

                     ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเตา  ที่ตั้ง หมู่ ๔  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  โทรศัทพ์-              โทรสาร-  e-mail -   website -https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120589  -เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒,๓  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๗  ไร่  -  ตารางวา เขตพื้นที่บริการบ้านหนองเตา   หมู่ที่  ๔  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

               ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านหนองเตา  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในเขตป่าสงวน  มีพื้นที่ของโรงเรียนรวม   ๗ ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  รวม  ๘  ห้องเรียน  อยู่กลางหุบเขา  ระหว่างเทือกเขาดอยยาวกับดอยผาหม่น   เดิมเป็น  โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา   ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๒พฤษภาคม   ๒๕๓๒จึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดยอาศัยบ้านราษฎรเป็นที่เรียนชั่วคราว  และทำการเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑มีนักเรียนทั้งหมด ๔๖ คน  เป็นชาย  ๒๕คน  เป็นหญิง ๒๑คน มีข้าราชการครู  ๑คน คือนายทวีศักดิ์  ติยานันท์มีผู้บริหารมาปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

  ๑.  นายทวีศักดิ์  ติยานันท์  ตำแหน่งอาจารย์ ๑โรงเรียนบ้านผาแล ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  มาปฏิบัติการสอนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนอง      เตา(ดำรงตำแหน่ง  ๓๐พฤษภาคม  ๒๕๓๒  ถึง ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒)

  . นายสว่าง  จองคำ  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๔พฤศจิกายน และได้รับคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐(ดำรง-ตำแหน่ง  ๒๔พฤศจิกายน  ๒๕๓๒ - ๙ ตุลาคม  ๒๕๔๐)

  ๓.  นายวิมล  ศรีกัลยา  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๑ต่อมาได้เลื่อนและให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๑๗มกราคม  ๒๕๔๒ (ดำรงตำแหน่ง ๑๖  มกราคม  ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓)  

  ๔.  นายปริญญา  สาระคนธ์  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเตา เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓(ดำรงตำแหน่ง  ๖  ตุลาคม  ๒๕๔๓ - ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๔๔)  

  ๕.  นางเพ็ญลักษณ์  พบฤกษ์  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองเตา  (ดำรงตำแหน่งวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕)

  ๖.  นางศรันยา  ประใจ   ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองเตา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖

  ๗.  นายประกาศิต   โฮมสองชั้น ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองเตา เมื่อวันที่ ๒๐พฤศจิกายน  ๒๕๔๖

  ๘.  นายพีรพงษ์วงค์ชารี  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเตา (ดำรงตำแหน่งวันที่  ๑๗มิถุนายน  ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๕สิงหาคม  ๒๕๔๙)

  ๙.  นายถนอม  ปงใจ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา (ดำรงตำแหน่งวันที่  ๓๑สิงหาคม  ๒๕๔๙ จนถึง ๓  เมษายน  ๒๕๕๑ )

  ๑๐. นายประเวศ  บัวผัด  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา (ดำรงตำแหน่งวันที่  ๔เมษายน  ๒๕๕๑ จนถึง  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๓)

  ๑๑.  นายพิพัฒน์  อุทธิยา ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา (ดำรงตำแหน่งวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๓ ถึงวันทุี่2  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

  ๑๒. นายบุญธรรม  ยังไว  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา (ดำรงตำแหน่งวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑๓. นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธินได้รับคำสั่งให้มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา (ดำรงตำแหน่งวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:17:47 น.

โรงเรียนบ้านหนองเตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: Nongtao.cri4@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]