• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มี

  คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะตาม

  จุดเน้นของ สพฐ.

  1. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาจัดการให้มีคุณภาพโดยให้บุคลากร  ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
  2. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถจัด

  การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. พัฒนาสื่อนวัตกรรม และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
  2. เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:17:47 น.

โรงเรียนบ้านหนองเตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: Nongtao.cri4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชไมตรี แซ่ลี โทรศัพท์: 0647344709 อีเมล์: Tan.19032539@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]