• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มี

  คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะตาม

  จุดเน้นของ สพฐ.

  1. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาจัดการให้มีคุณภาพโดยให้บุคลากร  ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
  2. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถจัด

  การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. พัฒนาสื่อนวัตกรรม และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
  2. เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-13 12:18:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปรางณิศา ถวัลยกุล

 • นางสาวชลิตา พรหมรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,339
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: Nongtao.cri4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลิตา พรหมรักษ์ โทรศัพท์: 0958950336 อีเมล์: chalita.cl3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]