• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านหนองเตา  มุ่งจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยให้สังคมมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

  ความสุข

  ปรัชญาโรงเรียน

                  นตถิ ปญญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:17:47 น.

โรงเรียนบ้านหนองเตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: Nongtao.cri4@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]