โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1. พัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านเต็มรูปแบบ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

                  2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์

                  3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                  4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ หน่วยงาน องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

                  1.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

                  2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์

                  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 09:24:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา ทากัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพิกุลทอง ผาแก้ว

 • นายสุรวิทย์ จอมอาจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,560
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5372-0091 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรวิทย์ จอมอาจ โทรศัพท์: 0931579178 อีเมล์: surawit9178@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]