• ประวัติโรงเรียน
  •         โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ เดิมโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่สังกัดตำบลต้า ได้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลต้า ๗ บ้านห้วยห้อม” อาศัยศาลาวัดบ้านห้วยห้อมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาปี ๒๔๘๙ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านห้วยห้อมหมู่ที่ ๗ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๖ ไร่ ๐ งาน ๕๐ ตารางวา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)  เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกันยายนพ.ศ.๒๔๙๗เป็นต้นมาหลังจากนั้นได้เปิดขยายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕–ป.๖) เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๗ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ที่ตั้งอยู่เลขที่ ๘  หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยห้อม ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๓๔๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔  Email:Huayhomkhuntan@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙-๔-๐๐๒๔๙๖๑๕-๗ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๐ งาน ๕๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้านคือ บ้านห้วยห้อมหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๓ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา และบริบทความต้องการของท้องถิ่น

           


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 15:00:02 น.

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0899977767 อีเมล์: Huayhomkhuntan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ ปงรังษี โทรศัพท์: 0931361108 อีเมล์: rumpai_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]