• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •   พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้น
  3. พัฒนาผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะทางร่างกายและทางจิตใจที่เหมาะสมตามวัย มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม ดำรงวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
  6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
  8. พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
  9. ประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

   


  เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถานบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองที่ดี
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
  3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะทางร่างกายและทางจิตใจที่เหมาะสมตามวัย มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และรับผิดชอบต่อสังคม ดำรงวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายและมีคุณภาพ
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่มีคุณภาพและทักษะตามสมรรถนะจนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
  7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  8. ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 15:00:02 น.

โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0899977767 อีเมล์: Huayhomkhuntan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ ปงรังษี โทรศัพท์: 0931361108 อีเมล์: rumpai_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]