• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ 1.จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สนองสิทธิแห่งการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 2.จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ชีวิตโดยสมบูรณ์ 3.แสวงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษา โดยบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4. ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ เป้าหมาย 1.โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับนักเรียนและชุมชน ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.นำระบบเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบบริหารที่มีความคล่องตัว ทันสมัย โปร่งใส 3. ครูมีความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ มีความก้าวหน้า และมั่นคง มีขวัญกำลังใจที่ดี 4.ชุมชนเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้าน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:08:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5316-0115 อีเมล์: school.banpong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณาตยาณี เทือกตา โทรศัพท์: 0933074581 อีเมล์: krutamn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]