• ประวัติโรงเรียน
  •        โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร แก้วสุวรรณประสิทธิ์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมชื่อ โรงเรียนแม่ต้า ๒ (บ้านพระเนตร) อาศัยศาลาวัดบ้านพระเนตร  เป็นที่ทำการสอนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนายสมบูรณ์ เวียงเกตุเป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่  ๑ กันยายน ๒๔๘๔ และต่อมานายจันธิมา  ไชยสมบัติ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ได้ทำการย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านพระเนตร มาทำการปลูกสร้างใหม่ในที่ดินของโรงเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทางหลวงแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘๖ นายทาน  มหาวงศนันท์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนแม่ต้า ๒  มาเป็นโรงเรียนแม่ต้า ๑ (บ้านพระเนตร)

            ต่อมา นายเปล่ง  สารเทพ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้เปิดทำการสอนชั้นเตรียมประถมขึ้นอีกชั้นหนึ่งตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นรวมเป็น ๕ ชั้นเรียนต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง นายอินเถาว์  สัมพันธสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๑ ได้เปิดทำการสอนชั้น    ป.๑ – ป.๔ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๑ และได้ย้ายอาคารเรียนมาทำการปลูกสร้างใหม่ในที่ดินของโรงเรียนในด้านทิศตะวันออกของถนนสาย เทิง – เชียงของ คือในที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. ขนาด ๔ ห้องเรียน ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งได้ของบสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก.ขนาด ๔ ห้องเรียน บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    ในปีการศึกษา ๒๕๑๘ ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นปีแรกในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ ทางโรงเรียนได้กำหนดตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จาก ก.ค. และนายอินเถาว์  สัมพันธสิทธิ์ ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เกษียณอายุราชการเมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔ ทางราชการได้ทำการแต่งตั้ง  นายประสันต์  เหล่าภักดี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ขึ้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๓ หลัง อาคารเรียนแบบ ชร. ๐๒ ขนาด ๘ ห้องเรียน ๒ ชั้นจำนวน ๑ หลัง อาคารเรียนแบบ ๐๑ ขนาด ๔ ห้องเรียนจำนวน ๑ หลัง อาคารเอนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๑ หลัง ส้วม ๓ หลัง ๗ ที่นั่ง สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สร้างรั้วคอนกรีตจำนวน ๒ ด้านระหว่างดำรงตำแหน่งได้ส่งโรงเรียนเข้าประกวด (สังกัด สปอ.เทิง)ได้รับการประเมินในด้านกิจกรรม และโรงเรียนดีเด่นระดับ อำเภอ จังหวัด หลายรายการ นายประสันต์  เหล่าภักดี ได้เกษียณอายุราชการเมื่อ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๓๖ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้ทำการแต่งตั้งให้ นายจำนง   ฟูเจริญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านต้านาล้อมมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพระเนตร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนดังนี้ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรจำนวน ๒ ห้องเรียนที่ยังสร้างไม่เสร็จโดยทำการก่อฝาผนัง ติดประตู หน้าต่าง ทาสี และติดตั้งไฟฟ้า พัดลมสิ้นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ใช้ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ทำ  การก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนใหม่ ทำซุ้มประตูทางเข้าออก ตัดถนนเข้าออกใหม่ ทาสีรั้ว และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนดีเด่น อันดับที่ ๑ ของอำเภอ อันดับที่ ๔ ของโซน และอันดับที่ ๓ ของจังหวัดเชียงรายในปีการศึกษา ๒๕๓๗

            ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านพระเนตร ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำตำบลต้า ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลต้า (บ้านพระเนตรแก้วสุวรรณประสิทธิ์) ” เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๑  เป็นต้นมา โรงเรียนได้รับประเมินเป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของจังหวัดเชียงราย ใน  ปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับประเมินเป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง อันดับที่ ๓ จังหวัด และโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่นอันดับที่ ๔ ของจังหวัด และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่นอันดับที่ ๑ ของจังหวัด ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งย้ายนายจำนง  ฟูเจริญ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดและมีคำสั่งย้ายนายเฉลิมเกียรติบัณฑิต  มินทะขัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง มาดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ และต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าสมควรเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับหมู่บ้านจึงขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลต้าเป็นโรงเรียนอนุบาลบาลบ้านพระเนตร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบล  ต้า อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย นายเฉลิมเกียรติบัณฑิต  มินทะขัติ ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๔ มีคำสั่งย้าย นายเฉลิมเกียรติบัณฑิต       มินทะขัติ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่าและมีคำสั่งย้าย นายฉัตรพล  นันทะเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ทุ่งน้ำแพร่ป่าบง มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ได้เปิดขยายช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นายฉัตรพล นันทะเสน ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงราย เขต ๔ ได้มีคำสั่งย้ายนายฉัตรพล  นันทะเสน    ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด และ มีคำสั่งย้าย นายวิชาญ  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้านาล้อม มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึง ๒๕๖๐  และปัจจุบันมี นายสมจิตร์ มูลพร้อม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 14:05:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7635 อีเมล์: anb.phanate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญานิตย์ เภารัตน์ โทรศัพท์: 0857092059 อีเมล์: chayanitpr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]